Modomics - A Database of RNA Modifications

Advertisement

The UNICODE characters used to represent the changes have been updated. Please refer to the 2023 manuscript.

ID RNA_source_id SO term RNA Type RNA Subtype RNA Feature Organism Cellular localization Sequence (UNICODE)
1 tdbR00000010  SO:0000254 tRNA  Ala  VGC  Escherichia coli  prokaryotic cytosol  GGGGCUAUAGCUCAGCDGGGAGAGCGCCUGCUUVGCACGCAGGAG7UCUGCGGTPCGAUCCCGCAUAGCUCCACCA
2 tdbR00000008  SO:0000254 tRNA  Ala  GGC  Escherichia coli  prokaryotic cytosol  GGGGCUAUAGCUCAGCDGGGAGAGCGCUUGCAUGGCAUGCAAGAG7UCAGCGGTPCGAUCCCGCUUAGCUCCACCA
3 tdbR00000356  SO:0001036 tRNA  Arg  ICG  Escherichia coli  prokaryotic cytosol  GCAUCCG4AGCUCAGCDGGADAGAGUACUCGGʤUICGɿACCGAGCG7XCGGAGGTPCGAAUCCUCCCGGAUGCACCA
4 tdbR00000359  SO:0001036 tRNA  Arg  CCG  Escherichia coli  prokaryotic cytosol  GCGCCCGUAGCUCAGCDGGADAGAGCGCUGCCʤUCCGKAGGCAGAG7UCUCAGGTPCGAAUCCUGUCGGGCGCGCCA
5 tdbR00000358  SO:0001036 tRNA  Arg  UCU  Escherichia coli  prokaryotic cytosol  GCGCCCUUAGCUCAGUUGGAUAGAGCAACGACʤU{CU6AGPCGUGGGCCGCAGGTPCGAAUCCUGCAGGGCGCGCCA
7 tdbR00000295  SO:0000256 tRNA  Asn  GUU  Escherichia coli  prokaryotic cytosol  UCCUCUG4AGUUCAGDCGGDAGAACGGCGGACUQUU6APCCGUAU7UCACUGGTPCGAGUCCAGUCAGAGGAGCCA
8 tdbR00000026  SO:0000257 tRNA  Asp  ⊄UC  Escherichia coli  prokaryotic cytosol  GGAGCGG4AGUUCAGDCGGDDAGAAUACCUGCCUUCɿCGCAGGGG7UCGCGGGTPCGAGUCCCGPCCGUUCCGCCA
9 tdbR00000020  SO:0000258 tRNA  Cys  GCA  Escherichia coli  prokaryotic cytosol  GGCGCGU4AACAAAGCGGDDAUGUAGCGGAPUGCA*APCCGUCUAGUCCGGTPCGACUCCGGAACGCGCCUCCA
10 tdbR00000333  SO:0000259 tRNA  Gln  UUG  Escherichia coli  prokaryotic cytosol  UGGGGUA4CGCCAAGC#GDAAGGCACCGGUJU$UGɿPACCGGCAUUCCCUGGTPCGAAUCCAGGUACCCCAGCCA
11 tdbR00000332  SO:0000259 tRNA  Gln  CUG  Escherichia coli  prokaryotic cytosol  UGGGGUA4CGCCAAGC#GDAAGGCACCGGAJUCUGɿPPCCGGCAUUCCGAGGTPCGAAUCCUCGUACCCCAGCCA
12 tdbR00000046  SO:0000260 tRNA  Glu  SUC  Escherichia coli  prokaryotic cytosol  GUCCCCUUCGUCPAGAGGCCCAGGACACCGCCCUSUCɿCGGCGGUAACAGGGGTPCGAAUCCCCUAGGGGACGCCA
13 tdbR00000117  SO:0000261 tRNA  Gly  CCC  Escherichia coli  prokaryotic cytosol  GCGGGCG4AGUUCAAUGGDAGAACGAGAGCUUCCCAAGCUCUAUACGAGGGTPCGAUUCCCUUCGCCCGCUCCA
14 tdbR00000119  SO:0000261 tRNA  Gly  {CC  Escherichia coli  prokaryotic cytosol  GCGGGCAUCGUAUAAUGGCUAUUACCUCAGCCU{CCAAGCUGAUGAUGCGGGTPCGAUUCCCGCUGCCCGCUCCA
15 tdbR00000118  SO:0000261 tRNA  Gly  GCC  Escherichia coli  prokaryotic cytosol  GCGGGAA4AGCUCAGDDGGDAGAGCACGACCUUGCCAAGGUCGGG7UCGCGAGTPCGAGUCUCGUUUCCCGCUCCA
16 tdbR00000141  SO:0000262 tRNA  His  GUG  Escherichia coli  prokaryotic cytosol  GGUGGCUA4AGCUCAGDDGGDAGAGCCCUGGAUUQUGɿPPCCAGUU7UCGUGGGTPCGAAUCCCAUUAGCCACCCCA
17 tdbR00000158  SO:0000258 tRNA  Ile  GAU  Escherichia coli  prokaryotic cytosol  AGGCUUGUAGCUCAGGDGGDDAGAGCGCACCCCUGAU6AGGGUGAG7XCGGUGGTPCAAGUCCACPCAGGCCUACCA
18 tdbR00000160  SO:0000258 tRNA  Ile  CAU  Escherichia coli  prokaryotic cytosol  GGCCCCU4AGCUCAGU#GDDAGAGCAGGCGACU}AU6APCGCUUG7XCGCUGGTPCAAGUCCAGCAGGGGCCACCA
20 J01695  SO:0001001 rRNA  LSU  23S  Escherichia coli  prokaryotic cytosol  GGUUAAGCGACUAAGCGUACACGGUGGAUGCCCUGGCAGUCAGAGGCGAUGAAGGACGUGCUAAUCUGCGAUAAGCGUCGGUAAGGUGAUAUGAACCGUUAUAACCGGCGAUUUCCGAAUGGGGAAACCCAGUGUGUUUCGACACACUAUCAUUAACUGAAUCCAUAGGUUAAUGAGGCGAACCGGGGGAACUGAAACAUCUAAGUACCCCGAGGAAAAGAAAUCAACCGAGAUUCCCCCAGUAGCGGCGAGCGAACGGGGAGCAGCCCAGAGCCUGAAUCAGUGUGUGUGUUAGUGGAAGCGUCUGGAAAGGCGCGCGAUACAGGGUGACAGCCCCGUACACAAAAAUGCACAUGCUGUGAGCUCGAUGAGUAGGGCGGGACACGUGGUAUCCUGUCUGAAUAUGGGGGGACCAUCCUCCAAGGCUAAAUACUCCUGACUGACCGAUAGUGAACCAGUACCGUGAGGGAAAGGCGAAAAGAACCCCGGCGAGGGGAGUGAAAAAGAACCUGAAACCGUGUACGUACAAGCAGUGGGAGCACGCUUAGGCGUGUGACUGCGUACCUUUUGUAUAAUGGGUCAGCGACUUAUAUUCUGUAGCAAGGUUAACCGAAUAGGGGAGCCGAAGGGAAACCGAGUCUUAACUGGGCGUUAAGUUGCAGGGUAUAGACCCGAAACCCGGUGAUCUAGCCAUGGGCAGGUUGAAGGUUGGGUAACACUAACUGGAGGACCGAACCGACUAAUKPTGAAAAAUUAGCGGAUGACUUGUGGCUGGGGGUGAAAGGCCAAUCAAACCGGGAGAUAGCUGGUUCUCCCCGAAAGCUAUUUAGGUAGCGCCUCGUGAAUUCAUCUCCGGGGGUAGAGCACUGUUUCGGCAAGGGGGUCAUCCCGACUUACCAACCCGAUGCAAACUGCGAAUACCGGAGAAUGUUAUCACGGGAGACACACGGCGGGPGCUAACGUCCGUCGUGAAGAGGGAAACAACCCAGACCGCCAGCUAAGGUCCCAAAGUCAUGGUUAAGUGGGAAACGAUGUGGGAAGGCCCAGACAGCCAGGAUGUUGGCUUAGAAGCAGCCAUCAUUUAAAGAAAGCGUAAUAGCUCACUGGUCGAGUCGGCCUGCGCGGAAGAUGUAACGGGGCUAAACCAUGCACCGAAGCUGCGGCAGCGACGCUUAUGCGUUGUUGGGUAGGGGAGCGUUCUGUAAGCCUGCGAAGGUGUGCUGUGAGGCAUGCUGGAGGUAUCAGAAGUGCGAAUGCUGACAUAAGUAACGAUAAAGCGGGUGAAAAGCCCGCUCGCCGGAAGACCAAGGGUUCCUGUCCAACGUUAAUCGGGGCAGGGUGAGUCGACCCCUAAGGCGAGGCCGAAAGGCGUAGUCGAUGGGAAACAGGUUAAUAUUCCUGUACUUGGUGUUACUGCGAAGGGGGGACGGAGAAGGCUAUGUUGGCCGGGCGACGGUUGUCCCGGUUUAAGCGUGUAGGCUGGUUUUCCAGGCAAAUCCGGAAAAUCAAGGCUGAGGCGUGAUGACGAGGCACUACGGUGCUGAAGCAACAAAUGCCCUGCUUCCAGGAAAAGCCUCUAAGCAUCAGGUAACAUCAAAUCGUACCCCAAACCGACACЖGGUGGUCAGGUAGAGAAUACCAAGGCGCUUGAGAGAACUCGGGUGAAGGAACUAGGCAAAAUGGUGCCGUAACUUCGGGAGAAGGCACGCUGAUAUGUAGGUGAGGUCCCUCGCGGAUGGAGCUGAAAUCAGUCGAAGAUACCAGCUGGCUGCAACUGUUUAUUAAAAACACAGCACUGUGCAAACACGAAAGUGGACGUAUACGGUGUGACGCCULCCCGGUGCCGGAAGGUUAAUUGAUGGGGUUAGCGCAAGCGAAGCUCUUGAUCGAAGCCCCGGUAAACGGCGGCCGPAACƑAPAACGGUCCUAAGGUAGCGAAATUCCUUGUCGGGUAAGUUCCGAC?UGCACGAAUGGCGUAAUGAUGGCCAGGCUGUCUCCACCCGAGACUCAGUGAAAUUGAACUCGCUGUGЖAGAUGCAGUGUACCCGCGGCAAGACGGAAAGACCCCGU7AACCUUUACUAUAGCUUGACACUGAACAUUGAGCCUUGAUGUGUAGGAUAGGUGGGAGGCUUUGAAGUGUGGACGCCAGUCUGCAUGGAGCCGACCUUGAAAUACCACCCUUUAAUGUUUGAUGUUCUAACGUUGACCCGUAAUCCGGGUUGCGGACAGUGUCUGGUGGGUAGUUUGACUG#GGCGGUCUCCUCCUAAAGAGUAACGGAGGAGCACGAAGGUUGGCUAAUCCUGGUCGGACAUCAGGAGGUUAGUGCAAUGGCAUAAGCCAGCUUGACUGCGAGCGUGACGGCGCGAGCAGGUGCGAAAGCAGGUCAUAGUGAUCCGGUGGUUCUGAAUGGAAGGGCCAUCGCUCAACGGAUAAAAGGUACUCCGLGGADAACAGGCPGAUACCGCCCAAGAGUUCAUAUCGACGGCGGUGUUUGGCABCUÇGɿPGUCGGCUCAUCACAUCCUGGGGCUGAAGUAGGUCCCAAGGGUAUGGCJGUUCGCCAUUUAAAGUGGUACGCGAGCPGGGUUUAGAACGUCGUGAGACAGUPCGGUCCCUAUCUGCCGUGGGCGCUGGAGAACUGAGGGGGGCUGCUCCUAGUACGAGAGGACCGGAGUGGACGCAUCACUGGUGUUCGGGUUGUCAUGCCAAUGGCACUGCCCGGUAGCUAAAUGCGGAAGAGAUAAGUGCUGAAAGCAUCUAAGCACGAAACUUGCCCCGAGAUGAGUUCUCCCUGACCCUUUAAGGGUCCUGAAGGAACGUUGAAGACGACGACGUUGAUAGGCCGGGUGUGUAAGCGCAGCGAUGCGUUGAGCUAACCGGUACUAAUGAACCGUGAGGCUUAACCUU
21 tdbR00000221  SO:0000264 tRNA  Leu  CAG  Escherichia coli  prokaryotic cytosol  GCGAAGGUGGCGGAADD#GDAGACGCGCUAGCUUCAGKPGPUAGUGUCCUUACGGACGUGGGGGTPCAAGUCCCCCCCCUCGCACCA
22 tdbR00000222  SO:0000264 tRNA  Leu  GAG  Escherichia coli  prokaryotic cytosol  GCCGAGGUGGUGGAADD#GDAGACACGCUACCUUGAGKPGGUAGUGCCCAAUAGGGCUUACGGGTPCAAGUCCCGUCCUCGGUACCA
24 tdbR00000220  SO:0000264 tRNA  Leu  )AA  Escherichia coli  prokaryotic cytosol  GCCCGGA4GGUGGAADC#GDAGACACAAGGGAPU)AA*APCCCUCGGCGUUCGCGCUGUGCGGGTPCAAGUCCCGCUCCGGGUACCA
25 tdbD00007027  SO:0000264 tRNA  Leu  BAA  Escherichia coli  prokaryotic cytosol  GCCGAAG4GGCGAAADC#GDAGACGCAGUUGAPUBAA*APCAACCGUAGAAAUACGUGCCGGTPCGAGUCCGGCCUUCGGCACCA
26 tdbR00000181  SO:0000265 tRNA  Lys  SUU  Escherichia coli  prokaryotic cytosol  GGGUCGUUAGCUCAGDDGGDAGAGCAGUUGACUSUU6APCAAUUG7XCGCAGGTPCGAAUCCUGCACGACCCACCA
27 tdbR00000276  SO:0000266 tRNA  Met  MAU  Escherichia coli  prokaryotic cytosol  GGCUACG4AGCUCAGDD#GDDAGAGCACAUCACUMAU6APGAUGGG7XCACAGGTPCGAAUCCCGUCGUAGCCACCA
28 tdbR00000067  SO:0000267 tRNA  Phe  GAA  Escherichia coli  prokaryotic cytosol  GCCCGGA4AGCUCAGDCGGDAGAGCAGGGGAPUGAA*APCCCCGU7XCCUUGGTPCGAUUCCGAGUCCGGGCACCA
29 tdbD00008358  SO:0000268 tRNA  Pro  CGG  Escherichia coli  prokaryotic cytosol  CGGUGAUUGGCGCAGCCUGGDAGCGCACUUCGUUCGGKACGAAGGG7UCGGAGGTPCGAAUCCUCUAUCACCGACCA
32 J01695  S0:0001000 rRNA  SSU  16S  Escherichia coli  prokaryotic cytosol  AAAUUGAAGAGUUUGAUCAUGGCUCAGAUUGAACGCUGGCGGCAGGCCUAACACAUGCAAGUCGAACGGUAACAGGAAGAAGCUUGCUUCUUUGCUGACGAGUGGCGGACGGGUGAGUAAUGUCUGGGAAACUGCCUGAUGGAGGGGGAUAACUACUGGAAACGGUAGCUAAUACCGCAUAACGUCGCAAGACCAAAGAGGGGGACCUUCGGGCCUCUUGCCAUCGGAUGUGCCCAGAUGGGAUUAGCUAGUAGGUGGGGUAACGGCUCACCUAGGCGACGAUCCCUAGCUGGUCUGAGAGGAUGACCAGCCACACUGGAACUGAGACACGGUCCAGACUCCUACGGGAGGCAGCAGUGGGGAAUAUUGCACAAUGGGCGCAAGCCUGAUGCAGCCAUGCCGCGUGUAUGAAGAAGGCCUUCGGGUUGUAAAGUACUUUCAGCGGGGAGGAAGGGAGUAAAGUUAAUACCUUUGCUCAUUGACGUUACCCGCAGAAGAAGCACCGGCUAACUCCGPGCCAGCAGCC7CGGUAAUACGGAGGGUGCAAGCGUUAAUCGGAAUUACUGGGCGUAAAGCGCACGCAGGCGGUUUGUUAAGUCAGAUGUGAAAUCCCCGGGCUCAACCUGGGAACUGCAUCUGAUACUGGCAAGCUUGAGUCUCGUAGAGGGGGGUAGAAUUCCAGGUGUAGCGGUGAAAUGCGUAGAGAUCUGGAGGAAUACCGGUGGCGAAGGCGGCCCCCUGGACGAAGACUGACGCUCAGGUGCGAAAGCGUGGGGAGCAAACAGGAUUAGAUACCCUGGUAGUCCACGCCGUAAACGAUGUCGACUUGGAGGUUGUGCCCUUGAGGCGUGGCUUCCGGAGCUAACGCGUUAAGUCGACCGCCUGGGGAGUACGGCCGCAAGGUUAAAACUCAAAUGAAUUGACGGGGGCCCGCACAAGCGGUGGAGCAUGUGGUUUAAUUCGAUL?AACGCGAAGAACCUUACCUGGUCUUGACAUCCACGGAAGUUUUCAGAGAUGAGAAUGUGCCUUCGGGAACCGUGAGACAGGUGCUGCAUGGCUGUCGUCAGCUCGUGUUGUGAAAUGUUGGGUUAAGUCCCGCAACGAGCGCAACCCUUAUCCUUUGUUGCCAGCGGUCCGGCCGGGAACUCAAAGGAGACUGCCAGUGAUAAACUGGAGGAAGGUGGGGAUGACGUCAAGUCAUCAUGLCCCUUACGACCAGGGCUACACACGUGCUACAAUGGCGCAUACAAAGAGAAGCGACCUCGCGAGAGCAAGCGGACCUCAUAAAGUGCGUCGUAGUCCGGAUUGGAGUCUGCAACUCGACUCCAUGAAGUCGGAAUCGCUAGUAAUCGUGGAUCAGAAUGCCACGGUGAAUACGUUCCCGGGCCUUGUACACACCGλCCGU?ACACCAUGGGAGUGGGUUGCAAAAGAAGUAGGUAGCUUAACCUUCGGGAGGGCGCUUACCACUUUGUGAUUCAUGACUGGGGUGAAGUCGΔAACAAGGUAACCGUAGGLGZZCCUGCGGUUGGAUCACCUCCUUA
33 tdbD00003675  SO:0005857 tRNA  Sec  UCA  Escherichia coli  prokaryotic cytosol  GGAAGAUCG4CGUCUCCGGDGAGGCGGCUGGACUUCAЧAUCCAGUUGGGGCCGCCAGCGGUCCCGGGCAGGTPCGACUCCUGUGAUCUUCCGCCA
34 tdbR00000394  SO:0000269 tRNA  Ser  UGA  Escherichia coli  prokaryotic cytosol  GGAAGUG4GGCCGAGC#GDDGAAGGCACCGGUBUVGA*AACCGGCGACCCGAAAGGGUUCCAGAGTPCGAAUCUCUGCGCUUCCGCCA
35 tdbR00000390  SO:0000269 tRNA  Ser  CGA  Escherichia coli  prokaryotic cytosol  GGAGAGAUGCCGGAGC#GCDGAACGGACCGGUCUCGA*AACCGGAGUAGGGGCAACUCUACCGGGGGTPCAAAUCCCCCUCUCUCCGCCA
36 tdbR00000391  SO:0000269 tRNA  Ser  GCU  Escherichia coli  prokaryotic cytosol  GGUGAGG4GGCCGAGAGGCDGAAGGCGCUCCCʤUGCU6AGGGAGUAUGCGGUCAAAAGCUGCAUCCGGGGTPCGAAUCCCCGCCUCACCGCCA
37 tdbR00000393  SO:0000269 tRNA  Ser  GGA  Escherichia coli  prokaryotic cytosol  GGUGAGG4GUCCGAGU#GDDGAAGGAGCACGCCUGGAAAGPGUGUAUACGGCAACGUAUCGGGGGTPCGAAUCCCCCCCUCACCGCCA
38 tdbD00010339  SO:0000270 tRNA  Thr  GGU  Escherichia coli  prokaryotic cytosol  GCUGAUAUGGCUCAGDDGGDAGAGCGCACCCUUGGUEAGGGUGAG7UCCCCAGTPCGACUCUGGGUAUCAGCACCA
40 tdbR00000437  SO:0000270 tRNA  Thr  GGU  Escherichia coli  prokaryotic cytosol  GCUGAUAUAGCUCAGDDGGDAGAGCGCACCCUUGGUEAGGGUGAG7UCGGCAGTPCGAAUCUGCCUAUCAGCACCA
42 tdbR00000484  SO:0000271 tRNA  Trp  CCA  Escherichia coli  prokaryotic cytosol  AGGGGCG4AGUUCAADDGGDAGAGCACCGGUBUCCA*AACCGGGU7UUGGGAGTPCGAGUCUCUCCGCCCCUGCCA
43 tdbD00011738  SO:0000272 tRNA  Tyr  QUA  Escherichia coli  prokaryotic cytosol  GGUGGGG44CCCGAGC#GCCAAAGGGAGCAGACUQPA*APCUGCCGUCAUCGACUUCGAAGGTPCGAAUCCUUCCCCCACCACCA
44 tdbD00003526  SO:0000272 tRNA  Tyr  QUA  Escherichia coli  prokaryotic cytosol  GGUGGGG44CCCGAGC#GCCAAAGGGAGCAGACUQPA*APCUGCCGUCACAGACUUCGAAGGTPCGAAUCCUUCCCCCACCACCA
45 tdbR00000456  SO:0000273 tRNA  Val  VAC  Escherichia coli  prokaryotic cytosol  GGGUGAU4AGCUCAGCDGGGAGAGCACCUCCCUVACЖAGGAGGGG7UCGGCGGTPCGAUCCCGUCAUCACCCACCA
46 tdbR00000454  SO:0000273 tRNA  Val  GAC  Escherichia coli  prokaryotic cytosol  GCGUCCG4AGCUCAGDDGGDDAGAGCACCACCUUGACAUGGUGGGG7XCGGUGGTPCGAGUCCACUCGGACGCACCA
47 tdbR00000455  SO:0000273 tRNA  Val  GAC  Escherichia coli  prokaryotic cytosol  GCGUUCA4AGCUCAGDDGGDDAGAGCACCACCUUGACAUGGUGGGG7XCGUUGGTPCGAGUCCAAUUGAACGCACCA
48 tdbR00000511  SO:0000266 tRNA  Ini  CAU  Escherichia coli  prokaryotic cytosol  CGCGGGG4GGAGCAGCCUGGDAGCUCGUCGGGBUCAUAACCCGAAG7UCGUCGGTPCAAAUCCGGCCCCCGCAACCA
49 tdbR00000510  SO:0000266 tRNA  Ini  CAU  Escherichia coli  prokaryotic cytosol  CGCGGGG4GGAGCAGCCUGGDAGCUCGUCGGGBUCAUAACCCGAAGAUCGUCGGTPCAAAUCCGGCCCCCGCAACCA
50 tdbR00000012  SO:0000254 tRNA  Ala  AGC  Saccharomyces cerevisiae  eukaryotic cytosol   GGGCGUGUKGCGUAGDCGGDAGCGCRCUCCCUUIGCOPGGGAGAGGDCUCCGGTPCGAUUCCGGACUCGUCCACCA
54 tdbR00000370  SO:0001036 tRNA  Arg  UCU  Saccharomyces cerevisiae  eukaryotic cytosol   GCUCGCGUKLCGUAADGGCAACGCRPCUGACU1CU6APCAGAAGADUAUGGGTPCGѢCCCCCAUCGUGAGUGCCA
56 tdbR00000369  SO:0001036 tRNA  Arg  ICG  Saccharomyces cerevisiae  eukaryotic cytosol   PUCCUCGUKLCCCAADGGDCACGGCRPCUGGCUICGAACCAGAAGADU?CAGGTPCAѢGUCCUGGCGGGGAAGCCA
60 tdbR00000300  SO:0000256 tRNA  Asn  GUU  Saccharomyces cerevisiae  eukaryotic cytosol   GACUCCAUGLCCAAGDDGGDDAAGGCRUGCGACUGUU6APCGCAAGAD?GUGAGTPCAѢCCCUCACUGGGGUCGCCA
62 tdbR00000035  SO:0000257 tRNA  Asp  GUC  Saccharomyces cerevisiae  eukaryotic cytosol   UCCGUGAUAGUUPAADGGDCAGAAUGGGCGCPUGUCKCGUGCCAGAU?GGGGTPCAAUUCCCCGUCGCGGAGCCA
64 tdbR00000021  SO:0000258 tRNA  Cys  GCA  Saccharomyces cerevisiae  eukaryotic cytosol   GCUCGUAUGGCGCAGDGGDAGCGCAGCAGAPUGCAЧAPCUGUUG7D?CUUAGTPCGѢUCCUGAGUGCGAGCUCCA
70 tdbR00000054  SO:0000260 tRNA  Glu  UUC  Saccharomyces cerevisiae  eukaryotic cytosol   UCCGAUAUAGUGPAACGGCDAUCACAPCACGCU3UCACCGUGGAGAC?GGGGTPCGACUCCCCGUAUCGGAGCCA
74 tdbR00000129  SO:0000261 tRNA  Gly  GCC  Saccharomyces cerevisiae  eukaryotic cytosol   GCGBAAGUKGUUPAGDGGDAAAAUCCAACGPUGCCAPCGUUGGGC?CCGGTPCGAUUCCGGGCUUGCGCACCA
76 tdbD00005348  SO:0000261 tRNA  Gly  UCC  Saccharomyces cerevisiae  eukaryotic cytosol   GGGCGGUUAGUGPAGDGGDDAUCAUCCCACCCUNCCAAGGUGGGGACACGGGTPCGAUUCUCGUACCGCUCACCA
78 tdbR00000144  SO:0000262 tRNA  His  GUG  Saccharomyces cerevisiae  eukaryotic cytosol   GGCCʍUCUUAGUAPAGD#GDDAGUACACAACAPUGUGKCPGUUGAAAC?CUGGTPCGAUUCUAGGAGGUGGCACCA
80 tdbR00000145  SO:0000262 tRNA  His  GUG  Saccharomyces cerevisiae  eukaryotic cytosol   GGCCʍUCUUAGUAPAGD#GDDAGUACACAUCGPUGUGKCCGAUGAAAC?CUGGTPCGAUUCUAGGAGAUGGCACCA
82 tdbR00000170  SO:0000258 tRNA  Ile  AAU  Saccharomyces cerevisiae  eukaryotic cytosol   GGUCUCUUKLCCCAGDDGGDDAAGGCACCGUGCUIAU6ACGCGGGGAD?AGCGGTPCGѢUCCCGCUAGAGACCACCA
84 tdbD00005935  SO:0000258 tRNA  Ile  UAU  Saccharomyces cerevisiae  eukaryotic cytosol   GCUCGUGUALCUCAGDGGDDAGAGCUPCGUGCUPAP6ACGCGACC7D?GUGGGTPCAѢUCCCCACCPCGAGCACCA
88 U53879  SO:0001002 rRNA  LSU-L  25S  Saccharomyces cerevisiae  eukaryotic cytosol   GUUUGACCUCAAAUCAGGUAGGAGUACCCGCUGAACUUAAGCAUAUCAAUAAGCGGAGGAAAAGAAACCAACCGGGAUUGCCUUAGUAACGGCGAGUGAAGCGGCAAAAGCUCAAAUUUGAAAUCUGGUACCUUCGGUGCCCGAGUUGUAAUUUGGAGAGGGCAACUUUGGGGCCGUUCCUUGUCUAUGUUCCUUGGAACAGGACGUCAUAGAGGGUGAGAAUCCCGUGUGGCGAGGAGUGCGGUUCUUUGUAAAGUGCCUUCGAAGAGUCGAGUUGUUUGGGAAUGCAGCUCUAAGUGGGUGGUAAAUUCCAUCUAAAGCUAAAUAUUGGCGAGAGACCGAUAGCGAACAAGUACAGUGAUGGAAAGAUGAAAAGAACUUUGAAAAGAGAGUGAAAAAGUACGUGAAAUUGUUGAAAGGGAAGGGCAUUUGAUCAGACAUGGUGUUUUGUGCCCUCUGCUCCUUGUGGGUAGGGGAAUCUCGCAUUUCACUGGGCCAGCAUCAGUUUUGGUGGCAGGAUAAAUCCAUAGGAAUGUAGCUUGCCUCGGUAAGUAUUAUAGCCUGUGGGAAUACUGCCAGCUGGGACUGAGGACUGCGACGUAAGUCAAGGAUGCUGGCAUAAUGGUUAUAUGCCGCCCGUCUUGѢAACʍBGGACCAAGGAGUBUAACGUCUAUGCGAGUGUUUGGGUGUAAAACCCAUACGCGUAAUGAAAGUGAACGUAGGUUGGGGCCUCGCAAGAGGUGCACAAUCGACCGAUCCUGAUGUCUUCGGAUGGAPUUGAGUAAGAGCAUAGCUGUUGGGACCC#AʍAGAUGGUGAʍCUAUGCCUGAAUAGGGUGAAGCCAGAGGAAACUCUGGUGGAGGCUCGUA#CGGUUCUGʍCGUGCAAAUCGAUCGUCGAAUJUGGGUAUAG#GGCGAAAGACUAAUCGAACCAUCUAGUAGCUGGUUCCUGCCGAAGUUUCCCPCAGGAPAGCAGAAGCUCGUAUCAGUPUUAPGAGGUAAAGCGAAPGAUUAGAGGUUCCGGGGUCGAAAUGACCUUGACCUAUPCUCAAACUUPAAAPAUGUAAGAAGUCCUUGUUACUUAAUUGAACGUGGACAUUUGAAUGAAGAGCUUPUAGUGGGCCAUUUPUGGUAAGCʍGAACUGGCGAUGCGGGAUGAACCGAACGUAGAGUUAAGGUGCCGGAAUACACGCUCAUCAGACACCACAAAAGGUGUUAGUUCAUCUAGACAGCCGGACGGUGGCCAUGGAAGUCGGAAUCCGCUAAGGAGUGUGUAACAACUCACCGGCCGAAUGAACUAGCCCUGAAAAUGGAUGGCGCUCAAGCGUGUUACCUAUACUCUACCGUCAGGGUUGAUAUGAUGCCCUGACGAGUAGGCAGGCGUGGAGGUCAGUGACGAAGCCUAGACCGUAAGGUCGGGUCGAACGGCCUCUAGUGCAGAUBUUGGUGGUAGUAʍ#CAAAUAUUCAAAUGAGAACUUUGAAGACUGAAGUGGGGAAAGGUUCCACGUCAACAGCAGUUGGACGUGGGUUAGUCGAUCCUAAGAGAUGGGGAAGCUCCGUUUCAAAGGCCUGAUUUUAUGCAGGCCACCAUCGAAAGGGAAUCCGGUUAAGAUUCCGGAACCUGGAUAUGGAUUCUUCACGGUAACGUAACUGAAUGUGGAGACGUCGGCGCGAGCCCUGGGAGGAGUUAUCUUUUCUUCUUAACAGCUUAUCACCCCGGAAUUGGUUUAUCCGGAGAUGGGGUCUUAUGGCUGGAAGAGGCCAGCACCUUUGCUGGCUCCGGUGCGCUUGUGACGGCCCGUGAAAAUCCACAGGAAGGAAUAGUUUUCAUGCCAGGUCGUACUGAUAACCGCAGCAGGUCUCCAAGGUGAACAGCCUCUAGUUGAUAGAAUAAJGUAGAUAAGGGAAGUCGGCAAAAUAGAUCCGUAACUUCGGGAUAAGGAUUGGCUCUAAGGGUCGGGUAGUGAGGGCCUUGGUCAGACGCAGCGGGCGUGCUUGUGGACUGCUUGGUGGGGCUUGCUCUGCUAGGCGGACUACUUGCGUGCCUUGUUGUAGACGGCCUUGGUAGGUCUCUUGUAGACCGUCGCUUGCUACAAUUAACGAUCAACUUAGAACUGGUACGGACAAGGGGAAUCPGACPGUCUAAUUѢAAACAUAGCAUUGCGAUGGUCAGAAAGUGAUGUUGACGCAAUGUGAUUPCUGCCBAGUGCUCUGAAUGUCAAAGUGAAʍGAAAUUCAACCAAGCGCGGGUAAACGGCGGGAGUAʍCPAPGACPCPCUUAAGGUAGC?AʍʍUGCCUC#UCAUCUAAUUAGUGACGCGCAUGAAPGGAUUAACGAGAUUCCCACUGUBCCPAUCUACJAPCPAGCGAAACCACAGCCAAGGGAACGGGCUUGGCAGAAUCAGCGGGGAAAGAAGACCCUGUUGAGCPJGACJCUAGUUUGACAUUGUGAAGAGACAUAGAGGGUGUAGAAUAAGUGGGAGCUUCGGCGCCAGUGAAAUACCACUACCUUUAUAGUUUCUUUACUUAUUCAAUGAAGCGGAGCUGGAAUUCAUUUUCCACGUUCUAGCAUUCAAGGUCCCAUUCGGGGCUGAUCCGGGUUGAAGACAUUGUCAGGUGGGGAGUUUGGCUG#GGCGGCACAUCUGUΔAAACGʍUAACGCAGAUGUCCUAAGGGGGGCUCAUGGAGAACAGAAAUCUCCAGUAGAACAAAAGGGUAAAAGCCCCCUUGAUUUUGAUUUJUCAGJGUGAAPACAAACCAUGAAAGUGUGGCCUAUCGAUCCUUUAGUCCCUCGGAAUUUGAGGCUA#AG#GUGCCAGAAAAGUUACCACAG#GAUAACUGGCPUGUGGCAGUCAAGCGUΔCAUAGCGACAUUGCUUUUUGAPUCUU?GAUGUCGGCPCUUCCUAUCAUACCGAAGCAGAAUUCGGUAAGCGUUGGAUJ#PUCACCCACUAAUAGGGAACGPGʍGBUGGGUUUAGABCGUCGUGAGACAGGUPAGUUUUACCCUACUGAUGAAUGUUACCGCAAUAGUAAUUGAACUUAGUACGAGAGGAACAGUUCAUUCGGAUAAUUGGUUUUUGCGGCUGUCUGAUCAGGCAUUGCCGCGAAGCUACCAUCCGCUGGAUUAUGGCUGAACGCCUCUAAGUCAGAAUCCAUGCUAGAACGCGGUGAUUUCUUUGCUCCACACAAUAUAGAUGGAUACGAAUAAGGCGUCCUUGUGGCGUCGCUGAACCAUAGCAGGCUAGCAACGGUGCACUUGGCGGAAAGGCCUUGGGUGCUUGCUGGCGAAUUGCAAUGUCAUUUUGCGUGGGGAUAAAUCAUUUGUAUACGACUUAGAUGUACAACGGGGUAUUGUAAGCAGUAGAGUAGCCUUGUUGUUACGAUCUGCUGAGAUUAAGCCUUUGUUGUCUGAUUUGU
89 tdbR00000250  SO:0000264 tRNA  Leu  UAG  Saccharomyces cerevisiae  eukaryotic cytosol   GGGAGUUUGLCMGAGD#GDDDAAGGCRPCAGAPUUAGKCPCUGAUAUCUUCGGAUG?AAGGGTPCGѢAUCCCUUAGCUCUCACCA
91 tdbR00000249  SO:0000264 tRNA  Leu  CAA  Saccharomyces cerevisiae  eukaryotic cytosol   GGUUGUUUGLCMGAGC#GDCDAAGGCRCCUGAPU?AAKCPCAGGUAUCGUAAGAUG?AAGAGTPCGAAUCUCUUAGCAACCACCA
93 tdbR00000251  SO:0000264 tRNA  Leu  UAA  Saccharomyces cerevisiae  eukaryotic cytosol   GGAGGGUUGLCMGAGD#GDCDAAGGCRGCAGABUNAAKAPCUGUUGGACGGUUGUCCG?GCGAGTPCGѢACCUCGCAUCCUUCACCA
95 tdbR00000192  SO:0000265 tRNA  Lys  CUU  Saccharomyces cerevisiae  eukaryotic cytosol   GCCUUGUUKLCGCAADCGGDAGCGCRPAUGACUCUU6APCAUAAG7UUAGGGGTPCGѢGCCCCCUACAGGGCUCCA
97 tdbR00000193  SO:0000265 tRNA  Lys  3UU  Saccharomyces cerevisiae  eukaryotic cytosol   PCCUUGUUALCUCAGDDGGDAGAGCRPPCGGCU3UU6ACCGAAAU7D?AGGGGTPCGѢGCCCCCUAPGAGGAGCCA
99 tdbR00000284  SO:0000266 tRNA  Met  CAU  Saccharomyces cerevisiae  eukaryotic cytosol   GCUUCAGUALCUCAGDAGGAAGAGCRPCAGPCUCAU6APCUGAAG7D?GAGAGTPCGѢACCUCUCCUGGAGCACCA
101 tdbR00000083  SO:0000267 tRNA  Phe  GAA  Saccharomyces cerevisiae  eukaryotic cytosol   GCGGAUUUALCUCAGDDGGGAGAGCRCCAGABU#AAYAP?UGGAG7UC?UGUGTPCGѢUCCACAGAAUUCGCACCA
103 tdbR00000084  SO:0000267 tRNA  Phe  GAA  Saccharomyces cerevisiae  eukaryotic cytosol   GCGGACUUALCUCAGDDGGGAGAGCRCCAGABU#AAYAP?UGGAG7UC?UGUGTPCGѢUCCACAGAGUUCGCACCA
105 tdbR00000323  SO:0000268 tRNA  Pro  UGG  Saccharomyces cerevisiae  eukaryotic cytosol   GGGBGUGUKGUCPAGDGGDAUGAUUCUCGCPUNGGKPGCGAGAG7CCCUGGGTPCAѢUUCCCAGCUCGCCCCCCA
107 U53879  S0:0000407 rRNA  SSU  18S  Saccharomyces cerevisiae  eukaryotic cytosol   UAUCUGGUUGAUCCUGCCAGUAGUCAUʍUGCUUGUCUCAAAGAUUAAGCCAUGCAUGUCUAAGUAUAAGCAAUUUAUACAGUGAAACUGCGAAUGGCUCʍUUAAAPCAGUUAUCGUUUAPUUGAUAGUUCCUUUACUACAUGGUAUAACUGUGGUAAUUCUAGAGCUAAUACAUGCUUAAAAUCUCGACCCUUUGGAAGAGAUGUAUUUAPUAGAUAAAAAAUCAAUGUCUUCGGACUCUUUGAUGAUUCAUAAUAACUUUUCGAAUCGCAUGGCCUUGUGCUGGCGAUGGUUCAUUCAAAPUUCUGCCCUAUCAACUUUCGAUGGUAGGAUAGUGGCCUACCAUGGUUUCAACGGGUAACGGGGAAUAAGGGUUCGAUUCCGGAGAGGGAGCCUGAGAAACGGCUACCACAUBCAAGGʍAGGCAGCAGGCGCGCʍAAUUACCCAAUCCUAAUUCAGGGAGGUAGPGACAAUAAAUAACGAUACAGGGCCCAUUCGGGUCUUGUAAUUGGAAUGAGUACAAUGUAAAUACCUUAACGAGGʍACAAUUGGAGGGCAAGUCUGGUGCCAGCAGCCGCGGJAAUUCCAGCUCCAAUAGCGUAUAUUAAAGUUGUUGCAGUUʍAAAAGCUCGUAGPUGAACUUUGGGCCCGGUUGGCCGGUCCGAUUUUUUCGUGUACUGGAUUUCCAACGGGGCCUUUCCUUCUGGCUAACCUUGAGUCCUUGUGGCUCUUGGCGAACCAGGACUUUUACUUUGAAAAAAUPAGAGUGPUCAAAGCAGGCGUAUUGCUCGAAUAUAUUʍGCAUGGAAUAAUAGAAUAGGACGUUUGGUUCUAUUUUGUUGGUUUCUAGGACCAUCGUAAUGAUUAAUAGGGACGGUCGGGGGCAUCAGUAUUCAAUUGUCAGAGGUGAAAUUCUUGGAUUUAUUGAAGACUAACUACUGCGAAAGCAUUUGCCAAGGACGUUUUCAUUAAUCAAGAʍCGAAAGUUAGGGGAUCGAAGAUGAPCAGAUACBGUCGUAGUCUUAACCAUAAACUAUGCCGACUAGGGAUCGGGUGGUGUUUUUUUAAUGACCCACUCGGCACCUUACGAGAAAUCAAAGUCUUUGGGUUCUGGGGGGAGUAUGGUCGCAA#GCUGAAACUUAAAGGAAUUGACGGAAGGGCACCACCAGGAGUGGAGCCUGCGGCPUAAUUPGACαCAACACGGGGAAACUCACCAGGUCCAGACACAAUAAGGAUUGACAGAUUGAGAGCUCUUUCUUGAUUUUGUGGGUGGJG#UGCAUGGCCGUUCUUAGUPGGUGGAGUGAUUUGUCUGCUUAAUUGCGAUAACGAACGAGACCUUAACCUACUAAAUAGUGGUGCUAGCAUUUGCUGGUUAUCCACUUCUUAGAGGGACUAUCGGUUUCAAGCCGAUGGAAGUUPGAGGCAAUAACA#GUCUGUGAUGCCCUUAGACGUUCUGGGCCGCACGCGCGCUACACUGACGGAGCCAGCGAGUCUAACCUUGGCCGAGAGGUCUUGGUAAUCUUGUGAAACUCCGUCGUGCUGGGGAUAGAGCAUUGUAAUUAUUGCUCUUCAAC#AG7AAUUCCUAGUAAGCGCAAGUCAUCAGCUUGCGUUGAUUACGUCCCUGCCCUUUGUACACACCGBCCGUCGCUAGUACCGAUUGAAUGGCUUAGUGAGGCCUCAGGAUCUGCUUAGAGAAGGGGGCAACUCCAUCUCAGAGCGGAGAAUUUGGACAAACUUGGUCAUUUAGAGGAACUAAAAGUCGUAACAAGGUUUCMGUAGGUGZZCCUGCGGAAGGAUCAUUA
108 tdbD00009888  SO:0000269 tRNA  Ser  CGA  Saccharomyces cerevisiae  eukaryotic cytosol   GGCACUAUGGCMGAGD#GDDAAGGCRAGAGAЩUCGAЧAPCUCUJGGGCUCUGCCCG?GCUGGTPCAAAUCCUGCUGGUGUCGCCA
110 tdbR00000406  SO:0000269 tRNA  Ser  UGA  Saccharomyces cerevisiae  eukaryotic cytosol   GGCACUAUGGCMGAGD#GDDAAGGCRACAGAЩU&GAЧAPCUGUJGGGCUCUGCCCG?GCUGGTPCAAAUCCUGCUGGUGUCGCCA
112 tdbR00000407  SO:0000269 tRNA  Ser  IGA  Saccharomyces cerevisiae  eukaryotic cytosol   GGCAACUUGGCMGAGD#GDDAAGGCRAAAGAPUIGAЧAPCUUUJGGGCUCUGCCCG?GCAGGTPCAAAUCCUGCAGUUGUCGCCA
114 tdbR00000408  SO:0000269 tRNA  Ser  IGA  Saccharomyces cerevisiae  eukaryotic cytosol   GGCAACUUGGCMGAGD#GDDAAGGCRAAAGAPUIGAЧAPCUUUJGGGCUUUGCCCG?GCAGGTPCGAGUCCUGCAGUUGUCGCCA
116 tdbD00009889  SO:0000269 tRNA  Ser  GCU  Saccharomyces cerevisiae  eukaryotic cytosol   GUCCCAGUGGCMGAGD#GDDAAGGCRAUGCCCUGCU6AGGCAUJGGGUUUUACCUG?GCAGGTPCGѢAUCCUGUCUGUGACGCCA
118 tdbR00000443  SO:0000270 tRNA  Thr  AGU  Saccharomyces cerevisiae  eukaryotic cytosol   GCUUCUAUGLCCAAGDDGGDAAGGCRCCACAЩUIGU6APGUGGAGAD?AUCGGTPCAѢAUCCGAUUGGAAGCACCA
120 tdbR00000444  SO:0000270 tRNA  Thr  AGU  Saccharomyces cerevisiae  eukaryotic cytosol   GCUUCUAUGLCCAAGDDGGDAAGGCRCCACAЩUIGU6APGUGGAGAD?GUCGGTPCAѢAUCCGACUGGAAGCACCA
122 tdbR00000494  SO:0000271 tRNA  Trp  CCA  Saccharomyces cerevisiae  eukaryotic cytosol   GAAGCGGUKLCUCAAD#GDAGAGCPPPCGABUBCAAAPCGAAGG7DUGCAGGTPCAѢUUCCUGPCCGUUUCACCA
124 tdbR00000555  SO:0000272 tRNA  Tyr  GUA  Saccharomyces cerevisiae  eukaryotic cytosol   CUCUCGGUALCCAAGDD#GDDDAAGGCRCAAGACUGPAЧAPCUUGAGAD?GGGCGTPCGѢCUCGCCCCCGGGAGACCA
126 tdbR00000466  SO:0000273 tRNA  Val  UAC  Saccharomyces cerevisiae  eukaryotic cytosol   GGUCCAAUGLUCCAGDGGDDCAAGACRPCGCCPU&ACACGGCGAAGADC?CGAGTPCGѢACCUCGGUUGGAUCACCA
128 tdbR00000465  SO:0000273 tRNA  Val  CAC  Saccharomyces cerevisiae  eukaryotic cytosol   GUUCCAAUALUGPAGCGGCDAUCACLPPGCCPUCACACGGCAAAG7DC?CGAGTPCGѢUCCUCGGUUGGAACACCA
130 tdbR00000464  SO:0000273 tRNA  Val  AAC  Saccharomyces cerevisiae  eukaryotic cytosol   GGUUUCGUKGUCPAGDCGGDDAUGGCAPCUGCPUIACACGCAGAAC7DC?CCAGTPCGѢUCCUGGGCGAAAUCACCA
132 tdbR00000526  SO:0000266 tRNA  Ini  CAU  Saccharomyces cerevisiae  eukaryotic cytosol   AGCGCCGUKLCGCAGDGGAAGCGCRCAGGGCUCAU6ACCCUGAU7D??UCGGAUCGѢAACCGʩGCGGCGCUACCA
146 tdbR00000164  SO:0000258 tRNA  Ile  GAU  Saccharomyces cerevisiae  mitochondrion  GAAACUAUAAUUCAADDGGDUAGAAUAGUAUPUUGAU6AGGUACAAAUAUAGGTPCAAUCCCUGUUAGUUUCACCA
147 tdbR00000237  SO:0000264 tRNA  Leu  !AA  Saccharomyces cerevisiae  mitochondrion  GCUAUUUUGGUGGAADUGGDAGACACRAUACPCU!AAKAPGUAUUACUUUACAGUAUGAAGGTPCAAGUCCUUUAAAUAGCACCA
148 tdbR00000183  SO:0000265 tRNA  Lys  $UU  Saccharomyces cerevisiae  mitochondrion  GAGAAUAUUGUUUAADGGDAAAACAGPUGPCU$UU6AGCAACCCAUGCUUGGTPCAACUCCAGCUAUUCUCACCA
149 tdbR00000280  SO:0000266 tRNA  Met  CAU  Saccharomyces cerevisiae  mitochondrion  GCUUGUAUAGUUUAADDGGDUAAAACAUUUGPCUCAU6AAUAAAUAAUGUAAGGTPCAAUUCCUUCUACAAGUACCA
153 tdbR00000395  SO:0000269 tRNA  Ser  GCU  Saccharomyces cerevisiae  mitochondrion  GGAAAAUUAACUADAGGDAAAGUGGAUUAPPUGCUAAGUAAUUGAAUUGUAAAUUCUUAUGAGTPCGAAUCUCAUAUUUUCCGCCA
157 tdbR00000551  SO:0000272 tRNA  Tyr  GUA  Saccharomyces cerevisiae  mitochondrion  GGAGGGAUUUUCAAUGUDGGDAGUUGGALPUGAGCUGUAЧACUCAAUGACUUAGGUCUUCAUAGGTPCAAUUCCUAUUCCCUUCACCA
159 tdbR00000518  SO:0000266 tRNA  Ini  CAU  Saccharomyces cerevisiae  mitochondrion  UGCAAUAUGAUGUAADUGGDUAACAUUUUAGGGUCAUKACCUAAUUAUAUACGTPCAAAUCGUAUUAUUGCPACCA
160 M11167.1  SO:0000653 rRNA  LSU-L  28S  Homo sapiens  cytosol  CGCGACCUCAGAUCAGACGUGGCGACCCGCUGAAUUUAAGCAUAUUAGUCAGCGGAGGAAAAGAAACUAACCAGGAUUCCCUCAGUAACGGCGAGUGAACAGGGAAGAGCCCAGCGCCGAAUCCCCGCCCCGCGGGGCGCGGGACAUGUGGCGUACGGAAGACCCGCUCCCCGGCGCCGCUCGUGGGGGGCCCAAGUCCUUCUGAUCGAGGCCCAGCCCGUGGACGGUGUGAGGCCGGUAGCGGCCGGCGCGCGCCCGGGUCUUCCCGGAGUCGGGUUGCUUGGGAAUGCAGCCCAAAGCGGGUGGUAAACUCCAUCUAAGGCUAAAUACCGGCACGAGACCGAUAGUCAACAAGUACCGUAAGGGAAAGUUGAAAAGAACUUUGAAGAGAGAGUUCAAGAGGGCGUGAAACCGUUAAGAGGUAAACGGGUGGGGUCCGCGCAGUCCGCCCGGAGGAUUCAACCCGGCGGCGGGUCCGGCCGUGUCGGCGGCCCGGCGGAUCUUUCCCGCCCCCCGUUCCUCCCGACCCCUCCACCCGCCCUCCCUUCCCCCGCCGCCCCUCCUCCUCCUCCCCGGAGGGGGCGGGCUCCGGCGGGUGCGGGGGUGGGCGGGCGGGGCCGGGGGUGGGGUCGGCGGGGGACCGUCCCCCGGACCGGCGACCGGCCGCCGCCGGGCGCAUUUCCAGGCGGUGCGCCGCGACCGGCUCCGGGACGGCUGGGAAGGCCCGGCGGGGAAGGUGGCUCGGGGGGCCCCGUCCGUCCGUCCGUCCUCCUCCUCCCCCGUCUCCGCCCCCCGGCCCCGCGUCCUCCCUCGGGAGGGCGCGCGGGUCGGGGCGGCGGCGGCGGCGGCGGUGGCGGCGGCGGCGGGGGCGGCGGGACCGAAACCCCCCCCGAGUGUUACAGCCCCCCCGGCAGCAGCACUCGCCGAAUCCCGGGGCCGAGGGAGCGAGACCCGUCGCCGCGCUCUCCCCCCUCCCGGCGCCCACCCCCGCGGGAAUCCCCGCGAGGGGGGUCUCCCCCGGCGCGGCGCCGGCGUCUCCUCGUGGGGGGGCCGGGCCACCCCUCCCACGGCGCGACCGCUCUCCCACCCCUCCUCCCCGCGCCCCCGCCCCGGCGACGGGGGGGGUGCCGCGCGCGGGUCGGGGGGCGGGGCGGACUGUCCCCAGUGCGCCCCGGGCGGGUCGCGCCGUCGGGCCCGGGGGAGGUUCUCUCGGGGCCACGCGCGCGUCCCCCGAAGAGGGGGACGGCGGAGCGAGCGCACGGGGUCGGCGGCGACGUCGGCUACCCACCCGACCC#UCUUGѢAACʍCGGACCAAGGAGUBUAACACGUGCGCGAGUCGGGGGCUCGCACGAAAGCCGCCGUGGCGCAAUGAAGGUGAAGGCCGGCGCGCUCGCCGGCCGAGGUGGGAUCCCGAGGCCUCUCCAGUCCGCCGAGGGGCACCACCGGCCCGUCUCGCCCGCCGCGCCGGGGAGGUGGAGCACGAGCGCACGUGUUAGGACCC#AʍAGAUGGUGAʍCPAUGCCUGGGCAGGGCGAAGCCAGAGGAAACUCUGGUGGAGGUCCGPAGCGGUCCUGACGUGCAAAUCGGUCGUCCGACCUGGGUAUAG#GGCGAAAGACUAAUCGAACCAUCUAGUAGCUGGUUCCCUCCGAAGUUUCCCPCAGGAPAGCUGGCGCUCUCGCAGACCCGACGCACCCCCGCCACGCAGUUUUAUCCGGUAAAGCGAAPGAUUAGAGGUCUUGGGGCCGAAACGAUCUCAACCPAUPCUCAAACUUPAAAUGGGUAAGAAGCCCGGCUCGCUGGCGUGGAGCCGGGGUGGAAUGCGAGUGCCUAGUGGGCCACPUPUGGUAAGCʍGAACUGGCGCUGCGGGAUGAACCGAACGCCGGGUUAAGGCGCCCGAUGCCGACGCUCAUCAGACCCCAGAAAAGGUGUUGGUUGAUAUAGACAGCAGGACGGUGGCCAUGGAAGUCGGAAUCCGCUAAGGAGUGUGUAACAACUCACCUGCCGAAUCAACUAGCCCUGAAAAUGGAUGGCGCUGGAGCGUCGGGCCCAUACCCGGCCGUCGCCGGCAGUCGAGAGUGGACGGGAGCGGCGGGGGCGGCGGCGCGCGCGCGCGUGUGGUGUGCGUCGGAGGGCGGCGGCGGCGGCGGCGGCGGGGGUGUGGGGUCCUUCCCCCGCCCCCCCCCCCACGCCUCCUCCCCUCCUCCCGCCCACGCCCCGCUCCCCGCCCCCGGAGCCCCGCGGAGCUACGCCGCGACGAGUAGGAGGGCCGBUGCGGUGAGCCUUGAAGCCUAGGGCGCGGGCCCGGGUGGAGGCCGCCGCAGGUGCAGAUBUUGGUGGUAGUʍ#BAAAUAUUCAAACGAGAACUUUGAAGGCCGAAGUGGʍGAAGGGUUCCAUGJGAACAGBA#UUGAACAUGGGUCAGUCGGUCCUGAGAGAUGGGCGAGCGCCGUUCCGAAGGGACGGGCGAUGGCCUCCGUUGCCCUCGGCCGAPCGAAAGGGAGUCGGGUUCAGAUCCCCGAAUCCGGAGUGGCGGAGAUGGGCGCCGCGAGGCGUCCAGUGCGGUAACGCGACCGAUCCCGGAGAAGCCGGCGGGAGCCCCGGGGAGAGUUCUCUUUUCUUUGUGAAGGGCAGGGCGCCCUGGAAUGGGUUCGCCCCGAGAGAGGGGCCCGUGCCUUGGAAAGCGUCGCGGUUCCGGCGGCGUCCGGUGAGCUCUCGCUGGCCCUUGAAAAUCCGGGGGAGAGGGUGUAAAUCUCGCGCCGGGCCGUACCCAUAUCCGCAGCAGGUCUBCAAGGUGAACʍGCCUCUGGBAUGUUGGAACAAJGUAGGUAAGGGAAGUCGGCAAGCBGGAUCCGUAACUUC#GGAUAAGGAUUGGCUCUAAGGGCUGGGUCGGUCGGGCUGGGGCGCGAAGCGGGGCUGGGCGCGCGCCGCGGCUGGACGAGGCGCGCGCCCCCCCCACGCCCGGGGCACCCCCCUCGCGGCCCUCCCCCGCCCCACCCGCGCGCGCCGCUCGCUCCCUCCCCACCCCGCGCCCUCUCUCUCUCUCUCUCCCCCGCUCCCCGUCCUCCCCCCUCCCCGGGGGAGCGCCGCGUGGGGGCGCGGCGGGGGGAGAAGGGUCGGGGCGGCAGGGGCCGCGCGGCGGCCGCCGGGGCGGCCGGCGGGGGCAGGUCCCCGCGAGGGGGGCCCCGGGGACCCGGGGGGCCGGCGGCGGCGCGGACUCUGGACGCGAGCCGGGCCCUUCCCGUGGAUCGCCCCAGCUGCGGCGGGCGUCGCGGCCGCCCCCGGGGAGCCCGGCGGCGGCGCGGCGCGCCCCCCACCCCCACCCCACGUCUCGGUCGCGCGCGCGUCCGCUGGGGGCGGGAGCGGUCGGGCGGCGGCGGUCGGCGGGCGGCGGGGCGGGGCGGUUCGUCCCCCCGCCCUACCCCCCCGGCCCCGUCCGCCCCCCGUUCCCCCCUCCUCCUCGGCGCGCGGCGGCGGCGGCGGCAGGCGGCGGAGGGGCCGCGGGCCGGUCCCCCCCGCCGGGUCCGCCCCCGGGGCCGCGGUUCCGCGCGCGCCUCGCCUCGGCCGGCGCCUAGCAGCCGACUUAGAACUGGUGCGGACCAGGGGAAUCCGACPGPUUAAUUAAAACAAAGCAUCGCGAAGGCCCGCGGCGGGUGUUGACGCGAUGUGAUUPCUGCCBAGUGCUCUGAAUGPCAʍAGUGAʍGAAAUPCAAPGAAGCGCGG#UAAACGGCGGGAGPAʍCPAPGACPCPCUUAAGGUAGC?AAʍUGCCUCGUCAUCUAAUUAGUGABGCGCAUGAAZGGAPGAʍCGAGʍUUCCCACUGUBCCPACCUACPAPCCAGCGAAACCACʍGBCAAGGGAACGGGCUPGGBGGAAUCAGCGG#GAAAGAAGACCCUGUUGAGCPUGACJCUAGUCUGGCACGGUGAA#AGACAUGAGAGGUGPAGAAUAAGUGGGAGGCCCCCGGCGCCCCCCCGGUGUCCCCGCGAGGGGCCCGGGGCGGGGUCCGCGGCCCUGCGGGCCGCC#GUGAAAUACCABUACUCUGAUCGUUUUUUCACUGACCCGGUGAGGCGGGGGGGCGAGCCCGAGGGGCUCUCGCUUCUGGCGCCAAGCGCCCGCCCGGCCGGGCGCGACCCGCUCCGGGGACAGUGCCAGGUGGGGAGUUUGACUG#GGCGGUACACCUGUCAAACGGUAЖCGCAGGJ#UCCUAAGGCGAGCUCAGGGAGGACAGAAACCUCCCGUGGAGCAGAAGGGCAAAAGCUCGCUUGAPCUPGAPUUUCAGJACGAAPACAGACCGUGAAAGCGGGGCCUCACGAUCCUUCUGACCUUPUGGGUUUPAAGCAGGA#GUGUCAGAAAAGUUACCACAG#GAUAACUGGCPUGUGGCGGCCAAGCGUPCAUAGCGACGPCGCUUUUUGAP?CUUCGAUGUCGGBPCUUCCUAUCAUUGPGAAGCAGAAUUCGCCAAGCGUU#GAUJ#PUCACCCACUAAUAGGGAACGPGʍGCUGGGΔPUAGABCGUCGUGAGACAGGUPAGUUUUACCCUACUGAPGʍUGUGPUGPUGCCAUGGUAʍUCCUGCUCAGUACGAGAGGAACCGCAG#UJCA#ACAUPUGGUGUAP#UGCUUGGCUGAGGAGCCAAUGGGGCGAAGCUACCAPCUGUGGGAUUAUGACPGAACGCCUCUAAGUCAGAAUCCCGCCCAGGCGAACGAUACGGCAGCGCCGCGGAGCCUCGGUUGGCCUCGGAUAGCCGGUCCCCCGCCUGUCCCCGCCGGCGGGCCGCCCCCCCCUCCACGCGCCCCGCCGCGGGAGGGCGCGUGCCCCGCCGCGCGCCGGGACCGGGGUCCGGUGCGGAGUGCCCUUCGUCCUGGGAAACGGGGCGCGGCCGGAAAGGCGGCCGCCCCCUCGCCCGUCACGCACCGCACGUUCGUGGGGAACCUGGCGCUAAACCAPPCGUAGACGACCUGCUUCUGGGUCGGGGPUUCGUACGPAGCAGAGCAGCUCCCUCGCUGCGAUCUAUUGAAAGUCAGCCCUCGACACAAGGGUUUGUC
161 K03432  S0:0000407 rRNA  SSU  18S  Homo sapiens  eukaryotic cytosol   UACCUGGUUGAUCCUGCCAGUAGCAUʍUGCUUGPCPCAAAGAUUAAGCCAUGCAUGUCUAAGUACGCACGGCCGGUACAGUGAAACUGCGAAPGGCUCʍUUAAAPCAGPUAUGGUJCCPUJGGUCGCUCGCUCCUCUCCUACUUGGAUAACUGUGGUAʍUUCUAGʍGCUAAJABAUGCCGACGGGCGCUGACCCCCUUCGCGGGGGGGAPGCGUGCAPUUAUCAGAUCAAAACCAACCCGGUCAGCCCCUCUCCGGCCCCGGCCGGGGGGCGGGCGCCGGCGGCUUUGGUGACUCUAGAUAACCUCGGGCCGAUCGCACGCCCCCCGUGGCGGCGACGACCCAUUCGAACGUCUGCCCUAUCAACUUUCGAUGGUAGUCGCCGUGCCUACCAUGGUGACCACGGGPGACGGGGAAUCAGGGUUCGAUJCCGGAGA#GGAGCCUGAGAAACGGCUACCACAUBCAAGGʍAGGCAGCAGGCGCGCʍAAUUACCCACUCCCGACCCGGGGA#GUʍGUGABGAAAAAUAACAAUACAGGACUCUUUCGAGGCCCUGUAAUUGGAAUGAGUCCACUPUAAʍUCCUUUAACGAGGʍUCCAUUGGAG#GCAAGUCPGGUGCCAGCAGCCGCGGJAAUUCCAGCUCCAAUA#CGUAPAPUAAAGUUGCUGCAGUUʍAAAAGCUCGUAGPU#GAPCUUGGGAGCGGGCGGGCGGUCCGCCGCGAGGCGAGCCACCGCCCGUCCCCGCCCCUUGCCUCUCGGCGCCCCCUCGAUGCUCUUAGCUGAGUGUCCCGCGGGGCCCGAAGBGJUPACUUUGAAAAAAPPAGAGUGPUCAAAGCAGGCCCGAGCCGCCUGGAUACCGCAGCUAGGAAPAAP#GAAUAGGACCGCGGUUCUAUUUUGUUGGUUUUCGGAACUGAGGCCAUGAUPAAGAGGGACGGCCGGGGGCAUUCGUAUUGCGCCGCUAGAGGUGAAAUPCCUUGGACCGGCGCAAGACGGACCAGAGCGAAAGCAUUPGCCAAGAAUGUUUUCAUUAAUCAAGAʍCGAAAGUCGGAGGUUCGAAGACGAPCAGAUACCGUCGUAGUUCCGACCAPAAACGAUGCCGACCGGCGAUGCGGCGGCGUUAUUCCCAUGACCCGCCGGGCAGCUUCCGGGAAACCAAAGUCUUUGGGUUCCGGGGGGAGUAPGGUUGCAAAGCUGAAACUUAAAGGAAUUGACGGAAGGGCACCACCAGGAGUGGAGCCUGCGGCPUAAUUPGACαCAACACGGGAAACCUCACCCGGCBCGGACACGGACAGGAJUGACAGAUUGAUAGCUCUUUCUCGAUUCCGUGGGUGGZG#UGCAUGGCCGUUCUUAGUPGGUGGAGCGAUUUGUCUGGPUAAUUCCGAUAACGAʍCGAGACUBUGGCAUGCUAACUAGUUACGCGACCCCCGAGCGGUCGGCGUCCCCCAACUJCUPAGAGGGACAAGUGGCGUUCAGCCACCCGAGAUUGAGCAAUAACA#GUCUGUGAUGCCCUUAGAUGUCCGGGGCUGCACGCGCGCUACACUGACUGGCUCAGCGUGUGCCUACCCUACGCCGGCAGGCGCGGGUAACCCGUUGAACCCCAUUCGUGAUGGGGAUCGGGGAUUGCAAUUAUPCCCCAUGAACGAG7AAUPCCCAGUAAGUGCGGGUCAUAAGCUUGCGUUGAUUʍAGUCCCUGCCCUUPGUACACACCGBCCGUCGCUACUACCGAUUGGAUGGUUUAGUGAGGCCCUCGGAUCGGCCCCGCCGGGGUCGGCCCACGGCCCUGGCGGAGCGCUGAGAAGACGGUCGAACUJGACUAUCUAGAGGAAGUAAAAGUCGUAЖCAAGGUUUCCGUAGGUGZZCCUGCGGAAGGAUCAUUA
166 tdbR00000007  SO:0000254 tRNA  Ala  UGC  Bacillus subtilis  prokaryotic cytosol  GGAGCCUUAGCUCAGCDGGGAGAGCGCCUGCUU5GCЖCGCAGGAG7UCAGCGGTPCGAUCCCGCUAGGCUCCACCA
167 tdbR00000006  SO:0000254 tRNA  Ala  UGC  Mycoplasma capricolum  prokaryotic cytosol  GGGCCCU4AGCUCAGCDGGGAGAGCACCUGCCUUGCЖCGCAGGGG7UCGACGGUPCGAUCCCGUUAGGGUCCACCA
169 tdbD00003691  SO:0000254 tRNA  Ala  GGC  Bacillus subtilis  prokaryotic cytosol  GGGGCCAUAGCUCAGCDGGGAGAGCGCUACGCUGGCAGCGUAGAG7UCAGGGGTPCGAGCCCCCUUGGCUCCACCA
172 tdbR00000354  SO:0001036 tRNA  Arg  ICG  Bacillus subtilis  prokaryotic cytosol  GCGCCCGUAGCUCAAUGGADAGAGCGUUUGACUICGKAUCAAAAG7UUAGGGGTPCGACUCCCCUCGGGCGCGCCA
173 tdbR00000352  SO:0001036 tRNA  Arg  ICG  Mycoplasma capricolum  prokaryotic cytosol  GCGCCCG4AGAUCAAUDGGADAGAUCGCUUGACUICGKAPCAAAAG7UUGGGGGUPCGAGUCCCUCCGGGCGCACCA
175 tdbD00009276  SO:0001036 tRNA  Arg  UCU  Bacillus subtilis  prokaryotic cytosol  GUCCCAGUAGCUCAGCDGGADAGAGCAACGGCCUUCU6AGCCGUCG7UCGGGAGTPCGAAUCUCUCCUGGGACGCCA
176 tdbR00000353  SO:0001036 tRNA  Arg  !CU  Mycoplasma capricolum  prokaryotic cytosol  GCCCAUGUAGCUCAGUAGGADAGAGCACGCGCCU!CU6AGCGUGAG7UCGGAAGUPCGAGCCUUCUCGUGGGCACCA
178 tdbD00008819  SO:0001036 tRNA  Arg  CCU  Bacillus subtilis  prokaryotic cytosol  GCUCUAGUAGCACAGCGGADAGUGCAGCAGUUUCCU6AACUGCAG7UCGGGAGTPCGAAUCUCUCCUAGAGCGCCA
179 tdbD00008818  SO:0001036 tRNA  Arg  CCG  Bacillus subtilis  prokaryotic cytosol  GCGCUCGUAGCUCAGUUGGADAGAGCGGUGGUUUCCGKUACCACGGUCGUCCGGGGGTPCGAAUCCCUCCGAGCGCGCCA
182 tdbR00000294  SO:0000256 tRNA  Asn  GUU  Mycoplasma capricolum  prokaryotic cytosol  GGCUUUU4AGCUCAGCAGGDAGAGCAACCGGCUGUU6ACCGGUUU7UCACAGGUPCGAGCCCUGUAAAAGCCGCCA
185 tdbR00000024  SO:0000257 tRNA  Asp  GUC  Mycoplasma capricolum  prokaryotic cytosol  GGCCCCA4AGCGAAGUDGGDDAUCGCGCCUCCCUGUCACGGAGGAGAUCACGGGUPCGAGUCCCGUUGGGGUCGCCA
188 tdbR00000019  SO:0000258 tRNA  Cys  GCA  Mycoplasma capricolum  prokaryotic cytosol  GGCAACA4GGCCAAGCGGCDAѢGGCAUGGGUCUGCAЖCACCCUGAUCAUCGGUPCGAAUCCGAUUGUUGCCUCCA
191 tdbR00000331  SO:0000259 tRNA  Gln  $UG  Mycoplasma capricolum  prokaryotic cytosol  UGGGCUA4AGCCAAGCGGDAѢGGCAAGGGACU$UGЖCUCCCUCAUGCGCCGGUPCGAAUCCUGCUAGCCCAACCA
194 tdbR00000044  SO:0000260 tRNA  Glu  $UC  Mycoplasma capricolum  prokaryotic cytosol  GGCCUGUUGGUGAAGCGGDDAѢCACACACGGUU$UCAUCCGUGGACACACGGGUPCGAACCCCGUACAGGCUACCA
197 CP070844  SO:0000261 tRNA  Gly  GCC  Bacillus subtilis  prokaryotic cytosol  GCGGAAGUAGUUCAGUGGDAGAACACCACCUUGCCAAGGUGGGG7UCGCGGGTPCGAAUCCCGUCUUCCGCUCCA
198 tdbR00000111  SO:0000261 tRNA  Gly  {CC  Mycoplasma capricolum  prokaryotic cytosol  GCAGGUG4AGUUUAAUGGDAGAACUUCAGCCUUCCЖAGCUGAUUGUGAGGGUPCGAUUCCCUUCACCUGCUCCA
200 tdbR00000116  SO:0000261 tRNA  Gly  !CC  Bacillus subtilis  prokaryotic cytosol  GCGGGUGUAGUUUAGUGGDAAAACCUCAGCCU!CCAAGCUGAUGUCGUGAGTPCGAUUCUCAUCACCCGCUCCA
205 tdbR00000139  SO:0000262 tRNA  His  GUK  Mycoplasma capricolum  prokaryotic cytosol  GGCGUAGGUGGUGAAGUGGDDAѢCACAUCAGGUUGUGKCPCUGACAUACGCGGGUPCGAUCCCCGUUCUACGCCCCA
208 tdbR00000153  SO:0000258 tRNA  Ile  }AU  Mycoplasma capricolum  prokaryotic cytosol  GGACCUU4AGCUCAGUDGGDDAGAGCAUCCGGCU}AUЖACCGGACG7UCAUUGGUPCAAGUCCAAUAAGGUCCACCA
210 tdbR00000156  SO:0000258 tRNA  Ile  }AU  Bacillus subtilis  prokaryotic cytosol  GGACCUUUAGCUCAGUUGGUUAGAGCAGACGGCU}AU6ACCGUCCG7UCGUAGGTPCGAGUCCUACAAGGUCCACCA
211 tdbR00000154  SO:0000258 tRNA  Ile  GAU  Mycoplasma capricolum  prokaryotic cytosol  CGGAAUAUAGCUCAGCDGGDDAGAGCAUUCCGCUGAU6ACGGAGAG7UCGUUGGUPCAAGUCCAAUUAUUCCGACCA
225 U32322  SO:0001001 rRNA  LSU  23S  Sulfolobus solfataricus  prokaryotic cytosol  ACGACUAGGGGCACCAAGCCAGCCGGUGGAUGGCUCGGCUCGGGCGCUGACGAAGGGCGCGGCAAGUGGCGAAAUGCCCGGGGUAGGCACACGCUGCCUUUGAACCCGGGAUUCCCCGAAUGGGACCUGCCCCUUUGGGGCGCACCCGACUCGNNNAGAGUCGGGUGUGGGAACUCCCCGAACGGAAACAUCUUAGUAGGGGAAGGAGGAGAAAUCAACCGAGAUCCCCUGAGUAGGGGCGACCGAAAGGGGGAUAGCCCAAACCAAACCCGCCGCCGGCAAGUCGGUGGGAAUGUGGUGUUAUUGGCCUCCAGUCUGGUUUAAAGCCGGCCUCCCUGGCCUACCUAGCCGAACUCUCCUGGAAUGGAGGGCCAUAGAGGGUGACAGCCCCGUAGGCUAAAGGUAGGUGGGAGGUGACUGGAGGCAGCGUACCAUCCCCUGGUUCGGGGGUGGGAAGUUGGGGGCCACGUGCCUCCAAGGCUAAAUACGUCCCGAGACCGAUAGCGAACUAAGUACCGUGAGGGAAAGCUGCAAAGACCCCGGAAGGGGGGUGAAAAGAGCCUGAAACCGGCUGGUCAUAGUAGGGCAAGGCUCGAAAGGAGUGAAGUCUCCCGAAGGAAAGAGGCGCNAGCCUAGUACGAGGGAGAUGGACCGGGGUCUUGCCUUUCGUCCUGAAACACGGGCCGGGGAGUUCACGCCAGUGGCGAGCCUAAGGGGGUUAACCCCGAAGGCAUAGGGAAACCGAGUGCCCGCAGCCCGGGAAACCNGGUGAGGGGCAGGGUCUGCCAGGGCCUAAAGUCACUGGCGUGAGGCUAGAAACCGGGCGAUCUAGGCCGGGGCAGGCCGAAGCCGGGGGAAACCUCGGUGGAGGGCCGNNUAGGGGUUCUGACGUGCAAUUCGUUCCCCUGACCCCGGUCUAGGGGCGAAAGACCAAUCUAGCUCGGUGAUAGCUAGUUCCCCCCGAAAUGCGUCCUAGCGCAGCCUUCCUGGAGGUUGCCUACGGGGUAGAGUAACUGAUUGGGGGUUCGGAGCGAAAGCUCCGGGCUUCCAGUCAAACUCCGAACUCGUAGGCGCCGAAGAAGGGGAGAGUGGGCCACUCGGCGUAAGGUUGGGUGGCGAAAGGGAAACAGCCCAGACUUGGGUUAAGGCCCCAAAAUGCCGGCUAAGUGCCAGUUAAGGGGCGUCUCUAGCCUUAGACAGCGGGAAGGUGGGCCCAGCAGCAGCCAUCCUCUAAGGAGUGCGUAACAGCUCACCCGCCGAGGCUAGAGGCCCCGAAGAUUGGUCGGGGCUUAAGCCGGCUGCCGAGACCCAAGCGUGGAGGCUCAUUGAGUCUCCAUGGGUAGGGGGGCGCUGUGGUGGGGUAGAAGGUGGGUCGUGAGAUCCACUGGACCCGCCACAGGUGCAGAUCCCGGCGGCAGUAACAGCGAGGAGGGGUAAGACUCCCCUCCGCCGGAAGGGCUAGGGUUUCCCGGCAAUGGUCGUCAGCCGGGAGUGAGCCGGUCCUAAGGCGAGGCCUAAUAGGUACUCGCCGAAAGGGAAGUGGGUUAAUAUUCCCACGCCCUAGGGGUAGGCGCGGUAACGCAAGCUGGACUCCUGACGGAUCUGGGUAGGGUGAGUGGGGCCACCGCCCCAUCCAAGCGCUUAAGUCCCUGGAGUGCCGUAAUGGUGAGAAGGGGACGAAGGCGUGAUGGGNGUUCCCUUUGGGGACUUCACCCAAUCCCAGGUUCCCUUGAAAAGGGAGUCCAGAACGAUCCCCUAGGACCGUACCGAGAACCGACACUGGUGCCCCUGGGUGAGAAGCCCAAGGCGUCUGGGGGUUAACUCAGGCUAGGGAACUCGGCAAAAUAGCCCCGUACCUUCGGUAGAAGGGGUGCCUACUGGGGUCGUAAACCGGCCUCAGUAGGUCGCAGUGACAAGGGGGACCUGACUGUUUAAUAAAAACAUAGGUCCCCGCUAGCCCGAAAGGGUGUGUACGGGGGCUAAAUCCUGGCCACUGGUGGAUGGUGAAAGCCGGGUCCAACCGGUCGAAGCCCCACUGAAGGCCGGGGGUAACUCUGACCCUCUUAAGGUAGCCAAAUGCCUUGCCGGGUAAGUUCCGGCGCGCAUGAAUGGAUCAACGUGGUCCCUACUGUCCCAGCCUGGGGCCCCGUGAACGCCCAGAGUGGGUUCACAGUCCCGCAACUCCCCACACCGAGAGAAGACCCCGUGGAGCUUCACCGCAGCCUGGCGCUGCUCCUCGGGCGCCUAUGCGUAGAGUAGGUGGGAGGGGUCGAACCCAUCCUUUCGGGGAUGGGGGACCCGAAGGUGAAACACCACCCAUGGGUGCUCGAGGAGCUUACCUGCCCNNNNGGGUGGGGACAGCGUCAGGUGGGCGGUUCGGCUGGGGCGGCACUCCCGCGAAAAGAUAACACGGGAGCCCAAAGGUCGGCUCAGGCGGUACAGAACGCCGCCGUGGAGUGCAAGGGCAAAAGCCGGCUUGACGAGACCCUCCAAAGUACGGGGUCUCGACGCGAAAGCGCGGCCUAGCGAACGCUCGUGCCCCCCCACGUGGGGGCCGGGCAUGACAGAAAAGUUACCCCGGGGAUAACAGGGUCGUCGCGGGCGAGAGCUCCCAUCGACCCCGCGGUUUGCUACAUCGAUGUCGGCUCUUCCCACCCUGGGGGUGCAGCUGCCCCCAAGGGUAGGGCUGCCCGCCCGUUAAAGGGGAACGUGAGCUGGGUUUAGACCGUCGCGAGACGGGUCGGACUCUAAGGGUGGGGAGUGUGGGCUGCCUGAGGGGAAGGUACCCCAAGUACGAGAGGAACAGGGUACCGGGGCCUCUAGUUUACCGGUUGUCCGGUAGGGCACUGCCGGGCAGCCACGCCCUGUGGGGUAACCGCUGAAAGCAUCUAAGCGGGAACCCCUCCCCGAAAAGAGGCAGCCAUGCGGGGUUAACCCGCGAGAGCCCACCUCUAGAAGAGGGGGUUGAUGGGNNCGGGGUGUAAGUCCCGAGGGCGAAAGUCCGAGGGAUUUAGCCCGCGCCUCCCAAUCGGGCAAGCCCUCUU
226 X12612  SO:0001001 rRNA  LSU  23S  Thermus thermophilus  prokaryotic cytosol  GGUCAAGAUGGUAAGGGCCCACGGUGGAUGCCUCGGCACCCGAGCCGAUGAAGGACGUGGCUACCUGCGAUAAGCCAGGGGGAGCCGGUAGCGGGCGUGGAUCCCUGGAUGUCCGAAUGGGGGAACCCGGCCGGCGGGAACGCCGGUCACCGCGCUUUUGCGCGGGGGGAACCUGGGGAACUGAAACAUCUCAGUACCCAGAGGAGAGGAAAGAGAAAUCGACUCCCUGAGUAGCGGCGAGCGAAAGGGGACCAGCCUAAACCGUCCGGCUUGUCCGGGCGGGGUCGUGGGGCCCUCGGACACCGAAUCCCCAGCCUAGCCGAAGCUGUUGGGAAGCAGCGCCAGAGAGGGUGAAAGCCCCGUAGGCGAAAGGUGGGGGGAUAGGUGAGGGUACCCGAGUACCCCGUGGUUCGUGGAGCCAUGGGGGAAUCUGGGCGGACCACCGGCCUAAGGCUAAGUACUCCGGGUGACCGAUAGCGCACCAGUACCGUGAGGGAAAGGUGAAAAGAACCCCGGGAGGGAGUGAAAUAGAGCCUGAAACCGUGGGCUUACAAGCAGUCACGGCCCCGCAAGGGGUUGUGGCGUGCCUAUUGAAGCAUGAGCCGGCGACUCACGGUCGUGGGCGAGCUUAAGCCGUUGAGGCGGAGGCGUAGGGAAACCGAGUCCGAACAGGGCGCAAGCGGGCCGCACGCGGCCCGCAAAGUCCGCGGCCGUGGACCCGAAACCGGGCGAGCUAGCCCUGGCCAGGGUGAAGCUGGGGUGAGACCCAGUGGAGGCCCGAACCGGUGGGGGAUGCAAACCCCUCGGAUGAGCUGGGGCUAGGAGUGAAAAGCUAACCGAGCCCGGAGAUAGCUGGUUCUCCCCGAAAUGACUUUAGGGUCAGCCUCAGGCGCUGACUGGGGCCUGUAGAGCACUGAUAGGGCUAGGGGGCCCACCAGCCUACCAAACCCUGUCAAACUCCGAAGGGUCCCAGGUGGAGCCUGGGAGUGAGGGCGCGAGCGAUAACGUCCGCGUCCGAGCGCGGGAACAACCGAGACCGCCAGCUAAGGCCCCCAAGUCUGGGCUAAGUGGUAAAGGAUGUGGCGCCGCGAAGACAGCCAGGAGGUUGGCUUAGAAGCAGCCAUCCUUUAAAGAGUGCGUAAUAGCUCACUGGUCGAGUGGCGCCGCGCCGAAAAUGAUGCGGGGCUUAAGCCCAGCGCCGAAGCUGCGGGUCUGGGGGAUGACCCCAGGCGGUAGGGGAGCGUUCCCGAUGCCGAUGAAGGCCGACCCGCGAGGCGGCUGGAGGUAAGGGAAGUGCGAAUGCCGGCAUGAGUAACGAUAAAGAGGGUGAGAAUCCCUCUCGCCGUAAGCCCAAGGGUUCCUACGCAAUGGUCGUCAGCGUAGGGUUAGGCGGGACCUAAGGUGAAGCCGAAAGGCGUAGCCGAAGGGCAGCCGGUUAAUAUUCCGGCCCUUCCCGCAGGUGCGAUGGGGGGACGCUCUAGGCUAGGGGGACCGGAGCCAUGGACGAGCCCGGCCAGAAGCGCAGGGUGGGAGGUAGGCAAAUCCGCCUCCCAACAAGCUCUGCGUGGUGGGGAAGCCCGUACGGGUGACAACCCCCCGAAGCCAGGGAGCCAAGAAAAGCCUCUAAGCACAACCUGCGGGAACCCGUACCGCAAACCGACACAGGUGGGCGGGUGCAAGAGCACUCAGGCGCGCGGGAGAACCCUCGCCAAGGAACUCUGCAAGUUGGCCCCGUAACUUCGGGAGAAGGGGUGCUCCCUGGGGUGAUGAGCCCCGGGGAGCCGCAGUGAACAGGCUCUGGCGACUGUUUACCAAAAACACAGCUCUCUGCGAACUCGUAAGAGGAGGUAUAGGGAGCGACGCUUGCCCGGUGCCGGAAGGUCAAGGGGAGGGGUGCAAGCCCCGAACCGAAGCCCCGGUGAACGGCGGCCGPAACJAPAABGGUCCUAAGGUAGCGAAAJUC?UUGUCGGGUAAGUUCCGAC?UGCACGAAAAGCGUAACGACCGGAGCGCUGUCUCGGCGAGGGACCCGGUGAAAUUGAACUGGCCGUGAAGAUGCGGCCUACCCGUGGCAGGACGAAAAGACCCCGUGGAGCUUUACUGCAGCCUGGUGUUGGCUCUUGGUCGCGCCUGCGUAGGAUAGGUGGGAGCCUGUGAACCCCCGCCUCCGGGUGGGGGGGAGGCGCCGGUGAAAUACCACCCUGGCGCGGCUGGGGGCCUAACCCUCGGAUGGGGGGACAGCGCUUGGCGGGCAGUUUGACUG#GGCGGUCGCCUCCUAAAAGGUAACGGAGGCGCCCAAAGGUCCCCUCAGGCGGGACGGAAAUCCGCCGGAGAGCGCAAGGGUAGAAGGGGGCCUGACUGCGAGGCCUGCAAGCCGAGCAGGGGCGAAAGCCGGGCCUAGUGAACCGGUGGUCCCGUGUGGAAGGGCCAUCGAUCAACGGAUAAAAGUUACCCCGGGGAUAACAGGCUGAUCUCCCCCGAGCGUCCACAGCGGCGGGGAGGUUUGGCACCUCGʍUGUCGGCUCGUCGCAUCCUGGGGCUGAAGAAGGUCCCAAGGGUUGGGCJGUUCGCCCAUUAAAGCGGCACGCGAGCUGGGUUCAGAACGUCGUGAGACAGUUCGGUCUCUAPCCGCCACGGGCGCAGGAGGCUUGAGGGGGGCUCUUCCUAGUACGAGAGGACCGGAAGGGACGCACCUCUGGUUUCCCAGCUGUCCCUCCAGGGGCAUAAGCUGGGUAGCCAUGUGCGGAAGGGAUAACCGCUGAAAGCAUCUAAGCGGGAAGCCCGCCCCAAGAUGAGGCCUCCCACGGCGUCAAGCCGGUAAGGACCCGGGAAGACCACCCGGUGGAUGGGCCGGGGGUGUAAGCGCCGCGAGGCGUUGAGCCGACCGGUCCCAAUCGUCCGAGGUCUUGACCCCUC
227 AE001703  SO:0001001 rRNA  LSU  23S  Thermotoga maritima  prokaryotic cytosol  GGUCAAGGUACUAAGGGCACGCGGUGGAUGCCUUGGCGGCGGGAGGCGAUGAAGGGCGUGGCAAGCUGCGAUAAGCCCGGGGGAGCCGCAAGCAGGCGUUGAUCCCGGGAUUCCCGAAUGGGGAAACCUGGGUGGCCGUUGAGGCCACUCGCCGCCGAAAGGCGGUGCGACACCGGGGGAAGUGAAACAUCUCAGUACCCCGAGGAAAAGAAAUCAACCGAGAUUCCCCUAGUAGCGGCGAGCGAACGGGGAGGAGCCCAAACCAGCGUGGUGUCAAAGCCCGUGGGCGUUGCCACGCUGGGGUUGUGGGACACGGCCGGGCGAGGCCACGGACUCGCCGGGGAGUUACAAAUCCCUCCUCUAGCCGAACCACCUGGGAAGGUGGGCCGGAGAGGGUGACAGCCCCGUAGGCGAAAGGGGAGGGACUCCCUGGGCCGUGCUCCCGAGUACCACGGGACACGUGGAAUCCCGUGGGAAGCUGGGGGGACCACCCUCCAAGGCUAAAUACUACCCGCCGUCCGAUAGCGCACCAGUACCGUGAGGGAAAGGUGAAAAGCACCCCGGAAGGGGAGUGAAAGAGGACCUGAAACCGCGUGCCUACAAGAAGUCGGAGCCCCCAUUUGGGGGUGACGGCGUGCCUUUUGAUUAAUGAGCCCGCGAGUUGCCGUCGGUGGCGAGGUUAAGCCGACGAAGGCGUAGCCGUAGCGAAAGCGAGUCCGAACAGGGCGCUCAGUCACCGGCGGCAGACCCGAAGCCGGGUGAGCUACCCCUGGGCAGGGUGAAGGUGGGUUAAAACCCACUGGAGGCCCGAACCGGUGGACAGUGAAAAGUCCUCGGAUGACCUGGGGGUAGGAGUGAAAAGCUAACCGAACCCGGUGAUAGCUGGUUCUCCCCGAAAUGCAUUGAGGUGCAGCCUCGGGCGGUCUGUGCAGGGGGUAGAGCACUGAUGGGGCUAGGGGGGUUUCCUCCGAACCCCGUCAAACUCCGAAUCCCUGCACACAAAGCCCGGGAGUGAGCCCGCGGGGGAUAAGCUCCGCGGACGAGAGGGGAACAACCCAGACCGCCGGCUAAGGGCCCGAAGAGGUGGCUAAGUGGUAAAGGAUGUGGAGCGCCUAAGACAGCUGGGAUGUUGGCUUAGAAGCAGCCAUCAUUUAAAGAGUGCGUAACAGCUCACCAGCCGAGGCGCUCUGCACCGAAAAUGUAACGGGGCUCAAGCCACCCCCCGAAGCCGCGGGUCAGUACCUCCGCUGGAGGUACUGGCGGUAGGGGAGCUUUCCGCUGUAGGGUGAAGGCGGACCCGCGAGGGCCGCUGGACGAGGCGGAAGUGAGAAUGCGGGCAUGAGUACGCGAAAGGAGGGUGAGAAUCCCUCCCCCCGUAAGCCCAAGGGUACCUGGGGAAGGUUCGUCCGCCCAGGGUUAGCCGGGACCCUAAGGUGAACCCGAAAGGGGUAGCCGAAGGGAAGCCGGUUAAUAUUCCGGCGCCACCUGCGGUCGAUGGUACGAGGGGUGACGCAGGAGGGUAGGCGCCGGGGGCAAGUGGCAUGCCCCUCCAAGCGGUUAGGGCGAUGACGGGCGUAGGUAAAUCCGCGCCCCGAGCCUGAGCCGUGAUGGGGAGGUCCCUUCGGGGACCAACGGCGCUGACCCCACACUGCCGAGAAAAACCUCGCGUACCGCUUGAGACCGUAGGUGCCCGUUCCGCAAACCGACACAGGUGGGCGGGCUGAGAAGGCUCAGGGGAGCGGGUUAACCCUCGCCAAGGAACUCGGCAAAUUGGCCCCGUAACUUCGGGAGAAGGGGUGCCGCGUUAGGGUGAACCCAGGGGAAGGGGCAACCCGGAAACUGGGGGAGCCCGAGGCGGUCGCAGUGACAAGGCCCUGGCGACUGUUUACCAAAAACACAGGUCUCUGCUAACUCGAAAAGAGGAAGUAUAGGGACUGACGCCUGCCCAGUGCCGGAAGGUUAAGGGGAGGGGUGAGGCUCCCCUUGUGGGAGCGUAGCUCCGACCCGAAGCCCCGGUAAACGGCGGCCGUAACUAUAACGGUCCUAAGGUAGCGAAAUUCCUUGUCGGGUAAGUUCCGACCUGCAUGAAUGGCGUAACGACUGGGGCACUGUCUCGGCGGGGGGCCCGGCGAAAUUUCAGUCUGGGUGAAGAUGCCCAGUACCCGCGGCUAGACGGAAAGACCCCGUGGAGCUUUACUGCAGCCUGGUAUUGGGCUCUGGUGCAUCGUGUAUAGCAUAGGUGGGAGGCUGUGAAGCCGCCUCGCCAGGGGCGGUGGAGCCGCCAGUGGAAUACCACCCUCGGUGCACUGGAGUCCUAACCUGACCCUGUGAAGAGCAGGGUGGGGACAGUGCCAGGUGGGCAGUUUGACUGGGGCGGUCACCUCCUAAAAGGUAACGGAGGUGUGCAAAGGUCGGCUCAGGUGGGUUGGAAAUCCACCGCAGAGUGCAAGGGCAUAAGCCGGCCUGACUGCGAGGCCGACAGGCCGAGCAGGGGGGAAACCCGGCCCUAGUGACCCGGCGGUCCCGUGUGGAAGGGCCGUCGAUCAACGGAUAAAAGUUACCCCGGGGAUAACAGGCUGGUCCCGCCCGAGAGUUCACAUCGACGGCGGGGUUCGGCACCUCGAUGUCGGCUCAUCCCAUCCUGGGGCUGAAGCAGGUCCCAAGGGUUGGGCUGUUCGCCCAUUAAAGGGGUACGUGAGCUGGGUUCAGACCGUCGUGAGACAGGUCGGUCCCUAUCUGCCGCGGGCGUAGGAGGCUUGAGGGGGGUCCUCCCUUGUACGAGAGGACCGGGAGGAGGGGGCCUCUGGUGUACCGGCUGUCGCGCCAGCGGCAUACGCCGGGUAGCUACGCCCCUAAGCGAUAACCGCUGAAAGCAUCUAAGCGGGAAGCGCGCCCCAAGAUUAGGCCUCCCAUCCCGUUAAGGGAGUAAGGCCGGUCCGAGAAGAGGACCUUGAUAGGCCGGGGGUGUAAGCGCCGCAAGCGUUGAGCCCACCGGUACUAAUCGGCCGAGGCCUUGACCUCC
228 AL009126  SO:0001001 rRNA  LSU  23S  Bacillus subtilis  prokaryotic cytosol  GGUUAAGUUAGAAAGGGCGCGCGGUGGAUGCCUUGGCACUAGGAGCCGAUGAAGGACGGGACGAACACCGAUAUGCUUCGGGGAGCUGUAAGCAAGCUUUGAUCCGGAGAUUUCCGAAUGGGGAAACCCACCACUCGUAAUGGAGUGGUAUCCAUAUCUGAAUUCAUAGGAUAUGAGAAGGCAGACCCGGGGAACUGAAACAUCUAAGUACCCGGAGGAAGAGAAAGCAAAUGCGAUUCCCUGAGUAGCGGCGAGCGAAACGGGAUUAGCCCAAACCAAGAGGCUUGCCUCUUGGGGUUGUAGGACACUCUGUACGGAGUUACAAAGGAACGAGGUAGAUGAAGAGGUCUGGAAAGGCCCGCCAUAGGAGGUAACAGCCCUGUAGUCAAAACUUCGUUCUCUCCUGAGUGGAUCCUGAGUACGGCGGAACACGUGAAAUUCCGUCGGAAUCCGGGAGGACCAUCUCCCAAGGCUAAAUACUCCCUAGUGACCGAUAGUGAACCAGUACCGUGAGGGAAAGGUGAAAAGCACCCCGGAAGGGGAGUGAAAGAGAUCCUGAAACCGUGUGCCUACAAGUAGUCAGAGCCCGUUAACGGGUGAUGGCGUGCCUUUUGUAGAAUGAACCGGCGAGUUACGAUCCCGUGCAAGGUUAAGCAGAAGAUGCGGAGCCGCAGCGAAAGCGAGUCUGAAUAGGGCGCAUGAGUACGUGGUCGUAGACCCGAAACCAGGUGAUCUACCCAUGUCCAGGGUGAAGUUCAGGUAACACUGAAUGGAGGCCCGAACCCACGCACGUTGAAAAGUGCGGGGAUGAGGUGUGGGUAGGGGUGAAAUGCCAAUCGAACCUGGAGAUAGCUGGUUCUCUCCGAAAUAGCUUUAGGGCUAGCCUCAAGGUAAGAGUCUUGGAGGUAGAGCACUGAUUGGACUAGGGGCCCCUACCGGGUUACCGAAUUCAGUCAAACUCCGAAUGCCAAUGACUUAUCCUUGGGAGUCAGACUGCGAGUGAUAAGAUCCGUAGUCGAAAGGGAAACAGCCCAGACCGCCAGCUAAGGUCCCAAAGUAUACGUUAAGUGGAAAAGGAUGUGGAGUUGCUUAGACAACCAGGAUGUUGGCUUAGAAGCAGCCACCAUUUAAAGAGUGCGUAAUAGCUCACUGGUCGAGUGACUCUGCGCCGAAAAUGUACCGGGGCUAAACGUAUCACCGAAGCUGCGGACUGUUCUUCGAACAGUGGUAGGAGAGCGUUCUAAGGGCUGUGAAGCCAGACCGGAAGGACUGGUGGAGCGCUUAGAAGUGAGAAUGCCGGUAUGAGUAGCGAAAGAGGGGUGAGAAUCCCCUCCACCGAAUGCCUAAGGUUUCCUGAGGAAGGCUCGUCCGCUCAGGGUUAGUCGGGACCUAAGCCGAGGCCGAAAGGCGUAGGCGAUGGACAACAGGUUGAUAUUCCUGUACCACCUCCUCACCAUUUGAGCAAUGGGGGGACGCAGGAGGAUAGGGUAAGCGCGGUAUUGGAUAUCCGCGUCCAAGCAGUUAGGCUGGGAAAUAGGCAAAUCCGUUUCCCAUAAGGCUGAGCUGUGAUGGCGAGCGAAAUAUAGUAGCGAAGUUCCUGAUUCCACACUGCCAAGAAAAGCCUCUAGCGAGGUGAGAGGUGCCCGUACCGCAAACCGACACAGGUAGGCGAGGAGAGAAUCCUAAGGUGAUCGAGAGAACUCUCGUUAAGGAACUCGGCAAAAUGACCCCGUAACUUCGGGAGAAGGGGUGCUCUGUUAGGGUGCAAGCCCGAGAGAGCCGCAGUGAAUAGGCCCAGGCGACUGUUUAGCAAAAACACAGGUCUCUGCGAAGCCGUAAGGCGAAGUAUAGGGGCUGACGCCUGCCCGGUGCUGGAAGGUUAAGAGGAGCGCUUAGCGUAAGCGAAGGUGCGAAUUGAAGCCCCAGUAAACGGCGGCCGPAACPAPAACGGUCCUAAGGUAGCGAAATUCCUUGUCGGGUAAGUUCCGACCCGCACGAAAGGCGCAACGAUCUGGGCACUGUCUCAACGAGAGACUCGGUGAAAUUAUAGUACCUGUGAAGAUGCAGGUUACCCGCGACAGGACGGЖAAGACCCCGUGGAGCUUUACUGCAGCCUGAUAUUGAAUGUUGGUACAGCUUGUACAGGAUAGGUAGGAGCCUUGGAAACCGGAGCGCCAGCUUCGGUGGAGGCAUCGGUGGGAUACUACCCUGGCUGUAUUGACCUUCUAACCCGCCGCCCUUAUCGGGCGGGGAGACAGUGUCAGGUGGGCAGUUUGACUGGGGCGGUCGCCUCCUAAAAGGUAACGGAGGCGCCCAAAGGUUCCCUCAGAAUGGUUGGAAAUCAUUCGCAGAGUGUAAAGGCACAAGGGAGCUUGACUGCGAGACCUACAAGUCGAGCAGGGACGAAAGUCGGGCUUAGUGAUCCGGUGGUUCCGCAUGGAAGGGCCAUCGCUCAACGGAUAAAAGCUACCCCGGGGAUAACAGGCUUAUCUCCCCCAAGAGUCCACAUCGACGGGGAGGUPUGGCACCUCGAUGUCGGCUCAUCGCAUCCUGGGGCUGUAGUCGGUCCCAAGGGUUGGGCUGUUCGCCCAUUAAAGCGGUACGCGAGCUGGGUUCAGAACGUCGUGAGACAGPPCGGUCCCUAUCCGUCGCGGGCGCAGGAAAUUUGAGAGGAGCUGUCCUUAGUACGAGAGGACCGGGAUGGACGCACCGCUGGUGUACCAGUUGUUCUGCCAAGGGCAUCGCUGGGUAGCUAUGUGCGGACGGGAUAAGUGCUGAAAGCAUCUAAGCAUGAAGCCCCCCUCAAGAUGAGAUUUCCCAUUCCGCAAGGAAGUAAGAUCCCUGAAAGAUGAUCAGGUUGAUAGGUCUGAGGUGGAAGUGUGGCGACACAUGGAGCUGACAGAUACUAAUCGAUCGAGGACUUAACCAU
229 X52322  SO:0001002 rRNA  LSU-L  25S  Arabidopsis thaliana  eukaryotic cytosol   AGCGACCCCAGGUCAGGCGGGAUUACCCGCUGAGUUUAAGCAUAUCAAUAAGCGGAGGAAAAGAAACUAACAAGGAUUCCCUUAGUAACGGCGAGCGAACCGGGAAGAGCCCAGCUUGAAAAUCGGACGUCUUCGGCGUUCGAAUUGUAGUCUGGAGAAGCGUCCUCAGCGACGGACCGGGCCUAAGUUCCCUGGAAAGGGGCGCCAGAGAGGGUGAGAGCCCGUCGUGCCCGGACCCUGUCGCACCACGAGGCGCUGUCUACGAGUCGGGUUGUUUGGGAAUGCAGCCCCAAUCGGGCGGUAAAUUCCGUCCAAGGCUAAAUACGGGCGAGAGACCGAUAGCGAACAAGUACCGCGAGGUAAAGAUGAAAAGGACUUUGAAAAGAGAGUCAAAGAGUGCUUGAAAUUGUCGGGAGGGAAGCGGAUGGGGGCCGGCGAUGCGUCCUGGUCGGAUGCGGAACGGAGCAAUCCGGUCCGCCGAUCGAUUCGGGGCGUGGACCGACGCGGAUUACGGUGGCGGCCUAAGCCCGGGCUUUUGAUACGCUUGUGGAGACGUCGCUGCCGUGAUCGUGGUCUGCAGCACGCGCCUAACGGCGUGCCUCGGCAUCAGCGUGCUCCGGGCGUCGGCCUGUGGGCUCCCCAUUCGACCCGUCUUGAAACʍCGGACCAAGGAGUBUGACAUGUGUGCGAGUCAACGGGUGAGUAAACCCGUAAGGCGCAAGGAAGCUGAUUGGCGGGAUCCUCGCGGGUGCACCGCCGACCGACCUUGAUCUUCUGAGAAGGGPJCGAGUGUGAGCAUGCCUGUCGGGACCC#AʍAGAUGGUGAʍCPAUGCCUGAGCGGGGUAAAGCCAGAGGAAACUCUGGUGGAAGCCCGCAGCGAUACUGʍCGUGCAAAUCGUUCGUCUGACUUGGGUAUAG#GGCGAAAGACUAAUCGAACCAUCUAGUAGCUGGUUCCCUCCGAAGUUUCCCUCAGGAUAGCUGGAGCUCGGACGCGAGUUCUAPCGGGUAAAGCCAAPGAUUAGAGGCAUUGGGGGCGCAACGCCUCGACCUAUUCUCAAACUUUAAAUAGGUAGGACGUGUCGGCUGCUUUGUUGAGCCGUCACACGGAAUCGAGAGCUCCAAGUGGGCCAUUUUUGGUAAGCʍGAACUGGCGAUGCGGGAUGAACCGGAAGCCGGGUUACGGUGCCCAACUGCGCGCUAACCUAGAACCCACAAAGGGUGUUGGUCGAUUAAGACAGCAGGACGGUGGUCAUGGAAGUCGAAʍUCCGCUAAGGAGUGJGUAACAACUCACCUGCCGAAUCAACUAGCCCCGAAAAUGGAUGGCGCUUAAGCGCGACCUAUACCCGGCCGUCGGGGCAAGAGCCAGGCCUCGAUGAGUAGGAGGGCGCGGCGGUCGCUGCAAAACCUAGGGCGCGAGGCGCGGAGCGGCCGUCGGUGCAGAUBUUGGUGGUAGUʍ#CAAAUAUUCAAAUGAGAACUUUGAAGGCCGAAGAGGGGAAAGGUUCCAUGUGAACGGBACUUGCACAUGGGUUAGUCGAUCCUAAGAGUCGGGGGAAACCCGUCUGAUAGCGCUUAAGCGAACUUCGAAAGGGGAUCCGGUUAAAAUUCCGGAACCGGGACGUGGCGGUUGACGGCAACGUJAGGGAGUCCGGAGACGUCGGCGGGGGCCUCGGGAAGAGUUAUCUUUUCUGUUUAACAGCCUGCCCACCCUGGAAACGGCUCAGCCGGAGGUAGGGUCCAGCGGCUGGAAGAGCACCGCACGUCGCGUGGUGUCCGGUGCGCCCCCGGGCGCCCUUGAAAAUCCGGAGGACCGAGUGCCGCUCACGCCCGGUCGUACUCAUAACCGBAUCA#GUCUBCAAGGUGAACʍGCCUCUGGUCGAUGGAACAAJGUAGGCAAGGGAAGUCGGCAAAAUGGAUCCGUAACJUCGGGAAAAGGAUUGGCUCUGAGGGCUGGGCUCGGGGGUCCCAGUUCCGAACCCGUCGGCUGUCAGCGGACUGCUCGAGCUGCUUCCGCGGCGAGAGCGGGUCGCCGGCUGCCGGCCGGGGGACGACUGGGAACGGCUCUCUCGGGAGCUUUCCCCGGGCGUCGAACAGUCAGCUCAGAACUGGUACGGACAAGG#GʍAUCCGACUGPUUAAUUAAAACAAAGCAUUGCGAUGGUCCCUGCGGAUGCUAACGCAAUGUGAUUUCUGCCCAGUGCUCUGAAUGPCAAAGUGAAGAAAUUCAACCAAGCGCGGGUAAACGGCGGGAGPAACPAPGACUCUCUUAAGGUAGCCAAʍUGCCUC#UCAUCUAAUUAGUGACGCGCAUGAAPGGAUUAʍCGAGʍUUCCCACUGUBCCUGUCUACUAPCCAGCGAAACCACAGBCAAGGGAACGGGCUUGGCAGAAUCAGCGGGGAAAGAAGACCCUGJUGA#CUUGACJCUAGUCCGACUUUGUGAAAUGACUUGAGAGGUGUAGGAUAAGUGGGAGCUUCGGCGCAAGUGAAAUACCACUACUUUUAACGUUAUUUUACUUACUCCGUGAAUCGGAGGCCGGGGUACAACCCCUGUUUUUGGUCCCAAGGCUCGCUUCGGCGGGUCGAUCCGGGCGGAGGACAUUGUCAGGUGGGGAGUUUGGCUG#GGCGGCACAUCUGUUAAAAGʍUAACGCAGGJ#UCCUAAGAUGAGCUCAACGAGAACAGAAAUCUCGUGUGGAACAAAAGGGUAAAAGCUCGUUUGAPUCUGAUUUUCAGUACGAAUACGAACCGUGAAAGCGUGGCCUAUCGAUCCUUUAGACUUCGGAAUUPGAAGCUA#A#GUGUCAGAAAAGUUACCACAG#GAUAACUGGCPUGUGGCAGCBAAGCGUUCAUAGCGACGUUGBUUUUUGAUBCUUCGAUGUCGGBPCUJCCUAUCAUUGUGAAGCAGAAUUCACCAAGUGUU#GAUUGPUCACCCACCAAUAGGGAACGUGʍGBUGG#JUUAGABCGUCGUGAGACAGGUUAGUUUUACCCUACUGAUGCCCGCGUCGCGAUAGUAAUUCAACCUAGUACGAGAGGAACCGUUGAUUCGCACAAUUGGUCAUCGCGCUUGGUUGAAAAGCCAGUGGCGCGAAGCUACCGUGCGCUGGAUUAUGACUGAACGCCUCUAAGUCAGAAUCCGGGCUAGAAGCGACGCAUGCGCCCGCCGCCCGAUUGCCGACCCUCAGUAGGAGCUUAGGCUCCAAAGGCACGUGUCGUUGGCUAAGUCCGUUCGGCGGAACGGUCGUUCGGACCGCCUUGAAUUAUAAUUACCACCGAGCGGCGGGUAGAAUCCUUUGCAGACGACUUAAAUACGCGACGGGGUAUUGUAAGUGGCAGAGUGGCCUUGCUGCCACGAUCCACUGAGAUUCAGCCCUUUGUCGCUAAGAUUCGA
232 tdbR00000216  SO:0000264 tRNA  Leu  BAA  Mycoplasma capricolum  prokaryotic cytosol  GCCUUUUUGGCGGAAUDGGCAGѢCGCAUUAGACUBAAЖAPCUAACGAAGAAAUUCGUAUCGGUPCGAAUCCGAUAAAGGGCACCA
234 tdbR00000219  SO:0000264 tRNA  Leu  CAG  Bacillus subtilis  prokaryotic cytosol  GCGGGUGUGCGGGAAUDGGDAGACCGGCUAGAUUCAGKAPCUAGGGUCUUUAUGGACCUGAGGGTPCAѢGUCCCUUCACCCGCACCA
235 tdbR00000217  SO:0000264 tRNA  Leu  )AA  Mycoplasma capricolum  prokaryotic cytosol  CCCCAAG4GGCGGAAUAGGDAGѢCGCAUUGGACU)AAЖAPCCAACGGGCUUAAUAUCCUGUGCCGGUPCAAGUCCGGCCUUGGGGACCA
238 tdbR00000218  SO:0000264 tRNA  Leu  UAG  Mycoplasma capricolum  prokaryotic cytosol  GGGGGAU4GGCGGAAUDGGCAGѢCGCACUAGACUUAGKAPCUAGCGUCUUUGACGUAAGGGUPCAAGUCCCUUAUCCCCCACCA
242 tdbD00006452  SO:0000264 tRNA  Leu  UAG  Bacillus subtilis  prokaryotic cytosol  GCGGGUGUGGCGGAAUDGGCAGACGCGCUAGACUUAGKAPCUAGUGUUUUAUGACGUUGGGGGTPCAAGUCCCUUCACCCGCACCA
244 tdbR00000180  SO:0000265 tRNA  Lys  $UU  Bacillus subtilis  prokaryotic cytosol  GAGCCAUUAGCUCAGUDGGDAGAGCAUCUGACU$UU[APCAGAGG7UCGAAGGTPCGAGUCCUUCAUGGCUCACCA
245 tdbR00000177  SO:0000265 tRNA  Lys  CUU  Mycoplasma capricolum  prokaryotic cytosol  GUCUGAUUAGCGCAACDGGCAGAGCAACUGACUCUU6APCAGUGG7UUGUGGGUPCGAUUCCCACAUCAGGCACCA
247 tdbR00000178  SO:0000265 tRNA  Lys  $UU  Mycoplasma capricolum  prokaryotic cytosol  GACUCGUUAGCUCAGCCGGDAGAGCAACUGGCU$UU6ACCAGUGG7UCCGGGGUPCGAAUCCCCGACGAGUCACCA
249 tdbR00000274  SO:0000266 tRNA  Met  CAU  Bacillus subtilis  prokaryotic cytosol  GGCGGUGUAGCUCAGCGGCDAGAGCGUACGGUUCAUЖCCCGUGAG7DCGGGGGTPCGAUCCCCUCCGCCGCUACCA
250 tdbR00000273  SO:0000266 tRNA  Met  CAU  Mycoplasma capricolum  prokaryotic cytosol  GGCGGGG4AGCUCAGUDGGDDAGAGCGUUCGGUUCAUACCCGAAAG7UCGAGAGUPCAAAUCUCUCCCCCGCUACCA
252 tdbR00000065  SO:0000267 tRNA  Phe  #AA  Bacillus subtilis  prokaryotic cytosol  GGCUCGGUAGCUCAGUDGGDAGAGCAACGGACU#AA*APCCGUGU7UCGGCGGTPCGAUUCCGUCCCGAGCCACCA
253 tdbR00000064  SO:0000267 tRNA  Phe  GAA  Mycoplasma capricolum  prokaryotic cytosol  GGUCGUGUAGCUCAGUCGGDAGAGCAGCAGACUGAAKCPCUGCGU7UCGGCGGUPCAAUUCCGUCCACGACCACCA
255 tdbR00000316  SO:0000268 tRNA  Pro  5GG  Bacillus subtilis  prokaryotic cytosol  CGGGAAGUAGCUCAGCUUGGDAGAGCACAUGGPU5GGKACCAUGGG7UCGCAGGTPCGAAUCCUGUCUUCCCGACCA
256 tdbR00000315  SO:0000268 tRNA  Pro  UGG  Mycoplasma capricolum  prokaryotic cytosol  CGGGAAGUGGCUCAGUUUGGDAGAGCAUUCGGUUUGGKACCGAAGG7UCGCAGGUPCAAAUCCUGUCUUCCCGACCA
260 U16147  S0:0001000 rRNA  SSU  16S  Clostridium acetobutylicum  prokaryotic cytosol  AGCUUCUUCGGAAGUGGAUUAGCGGCGGACGGGUGAGUAACACGUGGGUAACCUGCCUCAUAGAGGGGAAUAGCCUUCCGAAAGGAAGAUUAAUACCGCAUAAGAUUGUAAUAUCGCAUGAUAUAGCAAUUAAAGGAGCAAUCCGCUAUGAGAUGGACCCGCGUCGCAUUAGCUAGUUGGUGAGGUAACGGCUCACCAAGGCGACGAUGCGUAGCCGACCUGAGAGGGUGAUCGGCCACAUUGGGACUGAGACACGGCCCAGACUCCUACGGGAGGCAGCAGUGGGGAAUAUUGCACAAUGGGGGAAACCCUGAUGCAGCAACGCCGCGUGAGUGAUGACGGUCUUCGGAUUGUAAAGCUCUGUCUUUAGGGACGAUAAUGACGGUACCUAAGGAGGAAGCCACGGCUAACUACGUGCCAGCAGCCGCPGUAAUACGUA7GUGGCAAGCGUUGUCCGGAUUUACUGGGCGUAAAGGGAGCGUAGGUGGAUAUUUAAGUGGGAUGUGAAAUACUCGGGCUUAACUUGGGUGCUGCAUUCCAAACUGGAUAUCUAGAGUGCAGGAGAGGAAAGUAGAAUUCCUAGUGUAGCGGUGAAAUGCGUAGAGAUUAGGAAGAAUACCAGUGGCGAAGGCGACUUUCUGGACUGUAACUGACACUGAGGCUCGAAAGCGUGGGGAGCAAACAGGAUUAGAUACCCUGGUAGUCCACGCCGUAAACGAUGAAUACUAGGUGUGGGGGUUGUCAUGACCUCCGUGCCGCCGCUAACGCAUUAAGUAUUCCGCCUGGGGAGUACGGUCGCAAGAUUAAAACUCAAAGGAAUUGACGGGGGCCCGCACAAGCAGCGGAGCAUGUGGUUUAAUUCGAAGCAACGCGAAGAACR?UACCUAGACUUGACAUCUCCUGAAUUACUCUGUAAUAGAGGAAGCCCUUCGGGGCAGGAAGACAGGUGGUGCAUGGUUGUCGUCAGCUCGUGUCGUGAGAUGUUGGGUUAAGUCCCGCAACGAGCGCAACCCUUAUUGUUAGUUGCUACCAUUAAGUUGAGCACUCUAGCGAGACUGCCCGGGUUAACCGGGAGGAAGGUGGGGAUGACGUCAAAUCAUCAUGCCCBUUAUGUCUAGGGCUADACACGUGCUACAAUGGCUGGUACAGAGAGAUGCUAAACCGUGAGGUGGAGCCAAACUUUAAAACCAGUCUCAGUUCGGAUUGUAGGCUGAAACUCGCCUACAUGAAGCUGGAGUUGCUAGUAAUCGCGAAUCAGAAUGUCGCGGUGAAUACGUUCCCGGGCCUUGUACACACCGCCCGUCACACCAUGAλAGUUGG?AAUACCCAAAGUUCGUGAGCUAACGCGUAAGCGAGGCAGCGACCUAAGGUAGGGUCAGCG
262 X03235  S0:0001000 rRNA  SSU  16S  Sulfolobus solfataricus  prokaryotic cytosol  AUUCCGGUUGAUCCUGCCGGACCCGACCGCUAUCGGGGUAGGGAUAAGCCAUGGGAGUCUUACACUCCCGGGUAAGGGAGUGUGGCGGACGGCUGAGUAACACGUGGCUAACCUACCCUCGGGACGGGGAUAACCCCGGGAAACUGGGGAUAAUCCCCGAUAGGGAAGGAGUCCUGGAAUGGUUCCUUCCCUAAAGGGCUAUAGGCUAUUUCCCGUUUGUAGCCGCCCGAGGAUGGGGCUACGGCCCAUCAGGCUGUCGGUGGGGUAAAGGCCCACCGAACCUAUAACGGGUAGGGGCCGUGGAAGCGGGAGCCUCCAGUUGGGCACUGAGACAAGGGCCCAGGCCCUACGGGGCGCACCAGGCGCGAAACGUCCCCAAUGCGCGAAAGCGUGAGGGCGCUACCCCGAGUGCCUCCGCAAGGAGGCUUUUCCCCGCUCUAAAAAGGCGGGGGAAUAAGCGGGGGGCAAGUCUʆGUGUCAGCCGCCGCGGUAAUHCCAGCUCCGCGAGUGGUCGGGGUGAUUACUGGGCCUAAAGCGCCUGUAGCCGGCCCACCAAGUCGCCCCUUAAAGUCCCCGGCUCAACCGGGGAACUGGGGGCGAUACUGGUGGGCUAGGGGGCGGGAGAGGCGGGGGGUHCUCCCGGAGUAGGGGCGAAAUCCUUAGAUACCGGGAGGACCACCAGUGGCGGAAGCGCCCCGCUAGAACGCGCCCGACGGUGAGAGGCGAAAGCCGGGGCAGCAAACGGGANUAGAUACCCCGGUAGUCCCGGCUGUAAACGAUGCGGGCUAGGUGUCGAGUAGGCUUAGAGCCUACUCGGUGCCGCAGGGAAGCCGUUAAGCCCGCCGCCUGGGGAGUACʆGUCGCAAGACUGAAACUNAAAGGAAUUGGCGGGGGAGCACCACAAGGGGUGGAACCUGCGGCUCAAUUʆGAGNCAACGCCUGGAAUCUUACCGGGGGAGACCGCAGUAUGACGGCCAGGCUAACGACCUUGCCUGACUCGCGGAGAGGAGGUGCAUGGCCʆUCGCCAGCUCGUGUUGUGAAAUGUCCGGUUAAGUCCGʆCAACGAGCGAGACCCCCACCCCUAGUUGGUAUUCUGGACUCCGGUCCAGAACCACACUAGGGGGACUGCCGGCGUAAGCCGGAGGAAGGAGGGGGCCACGGCAGGUCAGCAUGCCCCGAAACUCCCGGGCCGCACGCGGGUUACAAUGGCAGGGACAACGGGAUGCUACCUCGAAAGGGGGAGCCAAUCCUUAAACCCUGCCGCAGUUGGGAUCGAGGGCUGAAACCCGCCCUCGUGAACGAGGAAUCCCUAGUAACCGCGGGUCAACAACCCGCGGUGAAUACGNCCCUGCUCCUUGCACACACCGѴCѴGUCʆCUCCACCCGAGCGCGAAAGGGGUGAGGUCCCUUGCGAUAAGUGGGGGAUCGAACUCCUUUCCCGCGAGGGGGGAGAAGUCGUAHCAAGGUAGCCGUAGGGGHAѴѴUGCGGCUGGAUѴACCUC
277 X07998  S0:0001000 rRNA  SSU  16S  Thermus thermophilus  prokaryotic cytosol  UUGUUGGAGAGUUUGAUCCUGGCUCAGGGUGAACGCUGGCGGCGUGCCUAAGACAUGCAAGUCGUGCGGGCCGCGGGGUUUUACUCCGUGGUCAGCGGCGGACGGGUGAGUAACGCGUGGGUGACCUACCCGGAAGAGGGGGACAACCCGGGGAAACUCGGGCUAAUCCCCCAUGUGGACCCGCCCCUUGGGGUGUGUCCAAAGGGCUUUGCCCGCUUCCGGAUGGGCCCGCGUCCCAUCAGCUAGUUGGUGGGGUAAUGGCCCACCAAGGCGACGACGGGUAGCCGGUCUGAGAGGAUGGCCGGCCACAGGGGCACUGAGACACGGGCCCCACUCCUACGGGAGGCAGCAGUUAGGAAUCUUCCGCAAUGGGCGCAAGCCUGACGGAGCGACGCCGCUUGGAGGAAGAAGCCCUUCGGGGUGUAAACUCCUGAACCCGGGACGAAACCCCCGACGAGGGGACUGACGGUACCGGGGUAAUAGCGCCGGCCAACUCCGPGCCAGCAGCC7CGGUAAUACGGAGGGCGCGAGCGUUACCCGGAUUCACUGGGCGUAAAGGGCGUGUAGGCGGCCUGGGGCGUCCCAUGUGAAAGACCACGGCUCAACCGUGGGGGAGCGUGGGAUACGCUCAGGCUAGACGGUGGGAGAGGGUGGUGGAAUUCCCGGAGUAGCGGUGAAAUGCGCAGAUACCGGGAGGAACGCCGAUGGCGAAGGCAGCCACCUGGUCCACCCGUGACGCUGAGGCGCGAAAGCGUGGGGAGCAAACCGGAUUAGAUACCCGGGUAGUCCACGCCCUAAACGAUGCGCGCUAGGUCUCUGGGUCUCCUGGGGGCCGAAGCUAACGCGUUAAGCGCGCCGCCUGGGGAGUACGGCCGCAAGGCUGAAACUCAAAGGAAUUGACGGGGGCCCGCACAAGCGGUGGAGCAUGUGGUUUAAUUCGAAR?AACGCGAAGAACCUUACCAGGCCUUGACAUGCUAGGGAACCCGGGUGAAAGCCUGGGGUGCCCGCGAGGGAGCCCUAGCACAGGUGCUGCAUGGCCGUCGUCAGCUCGUGCCGUGAGGUGUUGGGUUAAGUCCCGCAACGAGCGCAACCCCCGCCGUUAGUUGCCAGCGGUUCGGCCGGGCACUCUAACGGGACUGCCCGCGAAAGCGGGAGGAAGGAGGGGACGACGUCUGGUCAGCAUGLCCCUUACGGCCUGGGCGACACACGUGCUACAAUGCCCUACAAAGCGAUGCCACCCGGCAACGGGGAGCUAAUCGCAAAAAGGUGGGCCCAGUUCGGAUUGGGGUCUGCAACCCGACCCCAUGAAGCCGGAAUCGCUAGUAAUCGCGGAUCAGCCAUGCCGCGGUGAAUACGUUCCCGGGCCUUGUACACAC?GλC?GU?ACGCCAUGGGAGCGGGCUCUACCCGAAGUCGCCGGGAGCCUACGGGCAGGCGCCGAGGGUAGGGCCCGUGACUGGGGCGAAGUCGΔAACAAGGUAGCUGUACCGGZZGGUGCGGCUGGAUCACCUCCPPU
278 AE001703  S0:0001000 rRNA  SSU  16S  Thermotoga maritima  prokaryotic cytosol  UAUAUGGAGGGUUUGAUCCUGGCUCAGGGUGAACGCUGGCGGCGUGCCUAACACAUGCAAGUCGAGCGGGGGAAACUCCCUUCGGGGAGGAGUACCCAGCGGCGGACGGGUGAGUAACACGUGGGUAACCUGCCCUCCGGAGGGGGAUAACCAGGGGAAACCCUGGUUAAUACCCCAUACGCUCCAUCAACGCAAGUUGGUGGAGGAAAGGGGCGUUUGCCCCGCCGGAGGAGGGGCCCGCGGCCCAUCAGGUAGUUGGUGGGGUAACGGCCCACCAAGCCGACGACGGGUAGCCGGCCUGAGAGGGUGGUCGGCCACAGGGGCACUGAGACACGGGCCCCACUCUACGGGAGGCAGCAGUGGGGAAUCUUGGACAAUGGGGGAAACCCUGAUCCAGCGACGCCGCGUGCGGGACGAAGCCUUCGGGGUGUAAACCGCUGUGGCGGGGGAAGAAUAAGGUAGGGAGGAAAUGCCCUACCGAUGACGGUACCCCGCUAGAAAGCCCCGGCUAACUACGUGCCAGCAGCC7CGGUAAUACGUAGGGGGCAAGCGUUACCCGGAUUUACUGGGCGUAAAGGGGGCGUAGGCGGCCUGGUGUGUCGGAUGUGAAAUCCCACGGCUCAACCGUGGGGCUGCAUCCGAAACUACCAGGCUUGGGGGCGGUAGAGGGAGACGGAACUGCCGGUGUAGGGGUGAAAUCCGUAGAUAUCGGCAGGAACGCCGGUGGGGAAGCCGGUCUCCUGGGCCGACCCCGACGCUGAGGCCCGAAAGCCAGGGGAGCAAACCGGAUUAGAUACCCGGGUAGUCCUGGCUGUAAACGAUGCCCACUAGGUGUGGGGGGGUAAUCCCUCCGUGCUGAAGCUAACGCGUUAAGUGGGCCGCCUGGGGAGUACGCCCGCAAGGGUGAAACUCAAAGGAAUUGACGGGGGCCCGCACAAGCGGUGGAGCGUGUGGUUUAAUUGGAUL?UAAGCCAAGAACCUUACCAGGGCUUGACAUGCCGGUGGUACCUCCCCGAAAGGGGUAGGGACCCAGUCCUUCGGGACUGGGAGCCGGCACAGGUGLUGCACGGCCGUCGUCAGCUCGUGCCGUGAGGUGUUGGGUUAAGUCCCGCAACGAGCGCAACCCCUGCCCCUAGUUGCCAGCGGUUCGGCCGGGCACUCUAGGGGGACUGCCGGCGACGAGCCGGAGGAAGGAGGGGAUGACGUCAGGUACUCGUGCCCCUUAUGCCCUGGGCGACACACGCGCUACAAUGGGCGGUACAAUGGGUUGCGACCCCGCGAGGGGGAGCCAAUCCCCAAAGCCGCCCUCAGUUCGGAUCGCAGGCUGCAACCCGCCUGCGUGAAGCCGGAAUCGCUAGUAAUCGCGGAUCAGCCAUGCCGCGGUGAAUACGUUCCCGGGCCUUGUACACACCGλCCGUCABGCCACCCGAGUCGGGGGCUCCCGAAGACACCUACCCCAACCCGAAAGGGAGGGGGGGUGUCGAGGGAGAACCUGGCGAGGGGGGCGAAGUCGΔʍACAAGGUAGCCGUACCGGZZGGUGCGGCUGGAUCACCUCCUUUC
280 AL009126  S0:0001000 rRNA  SSU  16S  Bacillus subtilis  prokaryotic cytosol  UUUAUCGGAGAGUUUGAUCCUGGCUCAGGACGAACGCUGGCGGCGUGCCUAAUACAUGCAAGUCGAGCGGACAGAUGGGAGCUUGCUCCCUGAUGUUAGCGGCGGACGGGUGAGUAACACGUGGGUAACCUGCCUGUAAGACUGGGAUAACUCCGGGAAACCGGGGCUAAUACCGGAUGGUUGUUUGAACCGCAUGGUUCAAACAUAAAAGGUGGCUUCGGCUACCACUUACAGAUGGACCCGCGGCGCAUUAGCUAGUUGGUGAGGUAACGGCUCACCAAGGCGACGAUGCGUAGCCGACCUGAGAGGGUGAUCGGCCACACUGGGACUGAGACACGGCCCAGACUCCUACGGGAGGCAGCAGUAGGGAAUCUUCCGCAAUGGACGAAAGUCUGACGGAGCAACGCCGCGUGAGUGAUGAAGGUUUUCGGAUCGUAAAGCUCUGUUGUUAGGGAAGAACAAGUACCGUUCGAAUAGGGCGGUACCUUGACGGUACCUAACCAGAAAGCCACGGCUAACUACGUGCCAGCAGCCGCGGUAAUACGUAGGUGGCAAGCGUUGUCCGGAAUUAUUGGGCGUAAAGGGCUCGCAGGCGGUUUCUUAAGUCUGAUGUGAAAGCCCCCGGCUCAACCGGGGAGGGUCAUUGGAAACUGGGGAACUUGAGUGCAGAAGAGGAGAGUGGAAUUCCACGUGUAGCGGUGAAAUGCGUAGAGAUGUGGAGGAACACCAGUGGCGAAGGCGACUCUCUGGUCUGUAACUGACGCUGAGGAGCGAAAGCGUGGGGAGCGAACAGGAUUAGAUACCCUGGUAGUCCACGCCGUAAACGAUGAGUGCUAAGUGUUAGGGGGUUUCCGCCCCUUAGUGCUGCAGCUAACGCAUUAAGCACUCCGCCUGGGGAGUACGGUCGCAAGACUGAAACUCAAAGGAAUUGACGGGGGCCCGCACAAGCGGUGGAGCAUGUGGUUUAAUUCGAʆѴCAACGCGAAGAACCUUACCAGGUCUUGACAUCCUCUGACAAUCCUAGAGAUAGGACGUCCCCUUCGGGGGCAGAGUGACAGGUGGUGCAUGGUUGUCGUCAGCUCGUGUCGUGAGAUGUUGGGUUAAGUCCCGCAACGAGCGCAACCCUUGAUCUUAGUUGCCAGCAUUCAGUUGGGCACUCUAAGGUGACUGCCGGUGACAAACCGGAGGAAGGUGGGGAUGACGUCAAAUCAUCAUGCCCCUUAUGACCUGGGCUACACACGUGCUACAAUGGACAGAACAAAGGGCAGCGAAACCGCGAGGUUAAGCCAAUCCCACAAAUCUGUUCUCAGUUCGGAUCGCAGUCUGCAACUCGACUGCGUGAAGCUGGAAUCGCUAGUAAUCGCGGAUCAGCAUGCCGCGGUGAAUACGUUCCCGGGCCUUGUACACACCGCCCGѴCACACCACGAGAGUUUGUAACACCCGAAGUCGGUGAGGUAACCUUUUAGGAGCCAGCCGCCGAAGGUGGGACAGAUGAUUGGGGUGAAGNCGUAACAAGGUAGCCGUAUHHGAAGGUGCGGCUGGAUCACCUCCUUUCU
284 X52322  S0:0001000 rRNA  SSU  16S  Arabidopsis thaliana  eukaryotic cytosol   UACCUGGUUGAUCCUGCCAGUAGUCAUʍUGCUUGUCUCAAAGAUUAAGCCAUGCAUGUGUAAGUAUGAACGAAUUCAGACUGUGAAACUGCGAAUGGCUCAUUAAAUCAGPUAUAGUUUGUUUGAUGGUAACUACUACUCGGAUAACCGUAGUAAUUCUAGʍGCUAAUACGUGCAACAAACCCCGACUUAUGGAAGGGACGCAUUUAUUAGAUAAAAGGUCGACGCGGGCUCUGGCUUGCUCUGAUGAUUCAUGAUAACUCGACGGAUCGCAUGGCCUCUGUGCUGGCGACGCAUCAUUCAAAUUUCUGCCCUAUCAACUUUCGAUGGUAGGAUAGUGGCCUACCAUGGUGGUAACGGGPGACGGAGAAUUAGGGUUCGAUUCCGGAGA##GAGCCUGAGAAACGGCUACCACAUBCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCʍAAUUACCCAAUCCUGACACGGGGAGGUʍGUGABAAUAAAUAACAAUACCGGGCUCUUUCGAGUCUGGUAAUUGGAAUGAGUACAAUCUAAAUCCCUUAACGAGGʍUCCAUUGGAGGGCAAGUCUGGUGCCAGCAGCCGCGGJAAUUCCAGCUCCAAUA#CGUAUAPUUAA#UUGUUGCAGUUʍAAAAGCUCGUAGPUGAACCUUGGGAUGGGUCGGCCGGUCCGCCUUUGGUGUGCAUUGGUCGGCUUGUCCCUUCGGUCGGCGAUACGCUCCUGGUCUUAAUUGGCCGGGUCGUGCCUCCGGCGCUGUUACUUUGAAGAAAPUAGAGUGCUCAAAGCAAGCCUACGCUCUGGAUACAUUʍGCAUGGGAUAACAUCAUAGGAUUUCGAUCCUAUUGUGUUGGCUUCGGGAUCGGAGUAAUGAUUAACAGGGACAGUCGGGGGCAUUCGUAUUUCAUAGUCAGAGGUGAAAUUCUUGGAUUUAUGAAAGACGAACAACUGCGAAAGCAUUPGCCAAGGAUGUUUUCAUUAAUCAAGAʍCGAAAGUUGGGGGCUCGAAGACGAPCAGAUACCGJBCUAGUCUCAACCAUAAACGAUGCCGACCAGGGAUCAGCGGAUGUUGCUUAUAGGACUCCGCUGGCACCUUAUGAGAAAUCAAAGUUUUUGGGUUCCGGG#GGAGUAPGGUCGCAAGGCUGAAACUUAAAGGAAUUGACGGAAGGGCACCACCAGGAGUGGAGCCUGCGGCUUAAUUUGACUCAACACGGGGAAACUUACCAGGUCCAGACAUAGUAAGGAJUGACAGACUGAGAGCUCUUUCUUGAUUCUAJGGGUGGJ##UGCAUGGCCGUUCUUAGUUGGUGGAGCGAUUUGUCUGGUUAAUUCCGUUAACGAʍCGAGACCUCAGCCUGCUAACUAGCUACGUGGAGGCAUCCCUUCACGGCCGGCUJCUUAGAGGGACUAUGGCCGUUUAGGCCAAGGAAGUUUGAGGCAAUAACA#GUCUGUGAUGCCCJUAGAUGUUCUGGGCCGCACGCGCGCUACACUGAUGUAUUCAACGAGUUCACACCUUGCCGACAGGCCCGGGUAAUCUUUGAAAUUUCAUCGUGAUGGGGAUAGAUCAUUGCAAUUGUUGGUCUUCAACGAGGAAUUCCUAGUAAGCGCGAGUCAUCAGCUCGCGUUGACUACGUCCCUGCBCUUUGUACACACCGBCCGUCGCUCCUACCGAUUGAAUGAUCCGGUGAAGUGUUCGGAUCGCGGCGACGUGGGUGGUUCGCCGCCCGCGACGUCGCGAGAAGUCCACUAAACCUUAUCAUUUAGAGGAʍGGAGAAGUCGUAACAAGGUUUCCGUAGGUGAACCUGCGGAAGGAUCAUUG
290 tdbD00009589  SO:0000269 tRNA  Ser  GCU  Bacillus subtilis  prokaryotic cytosol  GGAGAAGUACUCAAGUGGCDGAѢGAGGCGCCCCUGCU6AGGGUGUAGGUCGCGUAAGCGGCGCGAGGGTPCAAAUCCCUCCUUCUCCGCCA
291 tdbR00000384  SO:0000269 tRNA  Ser  GCU  Mycoplasma capricolum  prokaryotic cytosol  GGGUUAA4ACUCAAGUDGGDGAѢGAGGACACCCUGCU6AGGUGUUAGGUCGGUCUCCGGCGCGAGGGUPCGAGUCCCUCUUAACCCGCCA
293 tdbR00000387  SO:0000269 tRNA  Ser  5GA  Bacillus subtilis  prokaryotic cytosol  GGAGGAA4ACCCAAGUCUGGCDGAѢGGGAUCGGUCU5GAЧAACCGACAGGGUGUCAAAGCCCGCGGGGGTPCGAAUCCCUCUUCCUCCGCCA
294 tdbR00000385  SO:0000269 tRNA  Ser  UGA  Mycoplasma capricolum  prokaryotic cytosol  GGAAGAU4ACCCAAGUCCGGCDGAѢGGGAUCGGUCUUGAЖAACCGAGAGUCGGGGAAACCGAGCGGGGGUPCGAAUCCCUCAUCUUCCGCCA
296 tdbR00000389  SO:0000269 tRNA  Ser  GGA  Bacillus subtilis  prokaryotic cytosol  GGAGAGC4GUCCGAGUGGDCGAѢGGAGCACGAUUGGAAAPCGUGUAGGCGGUCAACUCCGUCUCAAGGGTPCGAAUCCCUUGCUCUCCGCCA
298 tdbR00000436  SO:0000270 tRNA  Thr  5GU  Bacillus subtilis  prokaryotic cytosol  GCCGGUGUAGCUCAAUDGGDAGAGCAACUGACU5GU6APCAGUAG7UUGGGGGTPCAAGUCCUCUUGCCGGCACCA
299 tdbR00000433  SO:0000270 tRNA  Thr  AGU  Mycoplasma capricolum  prokaryotic cytosol  GCUGACU4AGCUCAGUDGGDAGAGCAAUUGACUAGU6APCAAUAG7UCGAAGGUPCAAAUCCUUUAGUCAGCACCA
302 tdbR00000435  SO:0000270 tRNA  Thr  UGU  Mycoplasma capricolum  prokaryotic cytosol  GCUGACU4AGCUCAGCAGGCAGAGCAACUGACUUGU6APCAGUAG7UCGUAGGUPCGAUUCCUAUAGUCAGCACCA
304 tdbR00000483  SO:0000271 tRNA  Trp  CCA  Bacillus subtilis  prokaryotic cytosol  AGGGGCAUAGUUUAACGGDAGAACAGAGGPCUCCAЧAACCUCCGGUGUGGGTPCGAUUCCUACUGCCCCUGCCA
305 tdbR00000479  SO:0000271 tRNA  Trp  BCA  Mycoplasma capricolum  prokaryotic cytosol  AGGAGAGUAGUUCAAUGGDAGAACGUCGGUCUBCAЖAACCGAGC7UUGAGGGUPCGAUUCCUUUCUCUCCUGCCA
306 tdbR00000480  SO:0000271 tRNA  Trp  )CA  Mycoplasma capricolum  prokaryotic cytosol  AGGGGCAUAGUUCAGUAGGDAGAACAUCGGUCU)CAЖAACCGAGU7UCACGAGUPCGAGUCUUGUUGCCCCUGCCA
308 tdbR00000544  SO:0000272 tRNA  Tyr  QUA  Bacillus subtilis  prokaryotic cytosol  GGAGGGG4AGCGAAGUGGCUAAѢCGCGGCGGACUQUA*APCCGCUCCCUCAGGGUUCGGCAGTPCGAAUCUGCCCCCCUCCACCA
309 tdbR00000542  SO:0000272 tRNA  Tyr  GUA  Mycoplasma capricolum  prokaryotic cytosol  GGAGGGGUAGCGAAGUGGCDAAѢCGCGGGUGGCUGUAЖCCCACUUCCUUACGGUUCGGGGGUPCGAAUCCCUCCCCCUCCACCA
311 tdbR00000453  SO:0000273 tRNA  Val  5AC  Bacillus subtilis  prokaryotic cytosol  GGAGGAUUAGCUCAGCDGGGAGAGCAUCUGCCU5ACЖAGCAGAGG7UCGGCGGTPCGAGCCCGUCAUCCUCCACCA
312 tdbR00000451  SO:0000273 tRNA  Val  UAC  Mycoplasma capricolum  prokaryotic cytosol  GGAGUGUUAGCUCAGCDGGGAGAGCUCCUGCCUUACЖAGCAGGCG7UCAUAGGUPCAAGUCCUAUACACUCCACCA
314 tdbD00010836  SO:0000273 tRNA  Val  GAC  Bacillus subtilis  prokaryotic cytosol  GAUUCCGUAGCUCAGCDGGGAGAGCGCUACCUUGACAGGGUAGAG7UCGCUGGTPCGAGCCCAGUCGGAAUCACCA
316 tdbR00000507  SO:0000266 tRNA  Ini  CAU  Bacillus subtilis  prokaryotic cytosol  CGCGGGGUGGAGCAGUUCGGDAGCUCGUCGGGCUCAUAACCCGAAGGUCGCAGGTPCAAAUCCUGCCCCCGCAACCA
317 tdbR00000504  SO:0000266 tRNA  Ini  CAU  Mycoplasma capricolum  prokaryotic cytosol  CGCGGGGUAGAGCAGUDGGDAGCUCGCCGGGCUCAUAACCCGGAGGUCGCAGGUPCGAGUCCUGCCCCCGCAACCA
318 RATUR3B  SO:0000275 snoRNA  U3_Yeast_and_Rat  U3_Yeast_and_Rat  Rattus norvegicus  nucleus  ʍAGACUAPACUPUCAGGGAUCAUUUCUAUAGUUCGUUACUAGAGAAGUUUCUCUGACUGUGUAGAGCACCCGAAACCACGAGGACGAGACAUAGCGUCCCCUCCUGAGCGUGAAGCCGGCUCUAGGUGCUGCUUCUGUGCAGCUGCCUCUUGCCAUUGAUGAUCGUUCUUCUCUCCUUCGGGGGGGUAAGAGGGAGGGAACGCAGUCUGAGUGGA
319 X04239  SO:0000275 snoRNA  U8  U8  Mus musculus  nucleus  ʍJCGUCAGGAGGUUAAUCCPUACCUGUCCCUCCUUUCGGAGGGCAGUAGAAAAUGAUGAUUGGAGCUUGCAUGAUCUGCUGAUUAGCAUUUCCAUGCAAUCAGGACCUGACAACAUCCUGGUUGCUCCUAUCUGAUU
320   SO:0000391 snRNA  U1  U1  Homo sapiens  nucleus  ʍJACPPACCUGGCAGGGGAGAUACCAUGAUCACGAAGGUGGUUUUCCCAGGGCGAGGCUUAUCCAUUGCʍCUCCGGAUGUGCUGACCCCUGCGAUUUCCCCAAAUGUGGGAAACUCGACUGCAUAAUUUGUGGUAGUGGGGGACUGCGUUCGCGCUUUCCCCUG
321 MN297470  SO:0000392 snRNA  U2  U2  Homo sapiens  nucleus  AUCGCUUCUCGGCCUUUUGGCUAAGAUCAAGUGUAGUAUBUGUUCUUAUCAGUUUAAUAUBUGAUACGUCCUCUAUCCGAGGACAAUAUAUUAAAUGGAUUUUUGGAGCAGGGAGAUGGAAUAGGAGCUUGCUCCGUCCACUCCACGCAUCGACCUGGUAUUGCAGUACCUCCAGGAACGGUGCACC
322 X01691  SO:0000395 snRNA  U5  U5  Homo sapiens  nucleus  ʍJACUCUGGUUUCUCUUCAGAUCGCAUAAAUCUUUC#CCUJUPABPAAAGAUPUCCGUGGAGAGGAACAACUCUGAGUCUUAACCCAAUUUUUUGAGCCUUGCCUUGGCAAGGCUA
323 XM_006719309  SO:0000393 snRNA  U4  U4  Homo sapiens  nucleus  ʍ#CPUUGBGCAGUGGCAGUAUCGUAGCCAAUGAGGUCUAUCCGAGGCGCGAUUAUUGCUAAUUGʍAAACUUPUCCCAAPACCCCGCCGUGACGACUUGCAAUAUAGUCGGCACUGGCAAUUUUUGACAGUCUCUACGGAGACUG
324   SO:0000396 snRNA  U6  U6  Rattus norvegicus  nucleus  §GUGCCUGCUUCGGCAGCACAUAUACUAAAAPUGGAACGAPACЖGAGʍAGAUUʍ#CAUGGBCBBUGCGCAʍGLAUGABACGCAAAUPCGUGAAGCGUUCCAUAUUUU
325 CP068256  SO:0000399 snRNA  U12  U12  Homo sapiens  nucleus